Det fina folket

Det fina folket är eliten och den härskande klassen i ditt Imperium. Varje imperium har sitt Fint folk - en kejsare, adelsmän, medlemmar i Kejserliga hovet, som bekläder olika viktiga befattningar. De här människorna föds och dör i sin tur och nya människor dyker upp för att ersätta dem. I byggnaden Slott kan du se alla dina adelsmän och utse dem till olika befattningar. På så sätt hjälper de till att utveckla ditt Imperium. Du får gifta bort dem och på så vis ingå dynastiska äktenskap med andra spelare.
Chansen att dö en naturlig död blir till vid 50 år och ökar med åldern. Forskningen Medicin minskar denna dödschans med en viss procentsats.

Den kejserliga familjen

Varje kejsare börjar den nya säsongen med en automatiskt genererad familj, som består av Kejsare, Kejsarinna, deras förstfödda arvtagare och ett spädbarn. Varje spelares kejserliga familj har ett släktträd, som följer 4 generationer och inkluderar Kejsarens och Kejsarinnans ättlingar i rakt nedstigande led - barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Medlemmar av kejsarens släktträd kan ingå äktenskap med medlemmar av en annan spelares släktträd, d.v.s äktenskap mellan Det fina folket av två olika imperier eller med adelsmännen från Kejserliga hovet.

Kejsare

 • Kejsaren är den mäktigaste bland alla Fina människor och härskare över Imperiet. Förutom att vara statschef kan Kejsaren ha andra befattningar. Han är Huvudstadens guvernör från och med början på säsongen och detta ger honom erfarenhetspoäng redan från själva starten utan att behöva bli utvald till ställningen. Han kan inte heller avskedas från den. Kejsaren kan också inneha befattning som general i attack eller i försvar. Som försvarsstabens general kan han försvara vilken som helst provins, koloni eller vilket som helst fort. Som en offensiv general kan du skicka honom på uppdrag till andra spelare. När han har sådana befattningar, får han bonusar, som ingen annan i Imperiet får.
 • Kejsaren har vissa guvernörsfärdigheter som endast är exklusiva för honom och ingen annan guvernör kan förvärva dem. Kejsaren har en annan extra färdighet - Ärelös - bara kan kan förvärva den. Den kan förvärvas flera än en gång och då ackumuleras effekten. Denna egenskap går inte vidare i arv. Man får den, när man bryter ett dynastiskt äktenskap och följaktligen den dynastiska freden.
 • Kejsaren kan inte leva för evigt. Förr eller senare efterträds han av en tronföljare. Kejsaren kan både vara man och kvinna. Kejsarens/Kejsarinnans val görs automatiskt av systemet eller manuellt av spelaren.
 • Kejsaren kan lönmördas, som kan framkalla en statskupp och en ny kejsare måste väljas. I detta fall fattar spelaren beslutet att låta lönmörda sin kejsare. På detta sätt genomdrivs en tidigare tronföljd.

Tronföljd

När kejsaren dör, blir hans efterträdare automatiskt Kejsarens och Kejsarinnans förstfödda barn. Som tronföljare kan du dock välja Kejsarinnan, något av barnbarnen, någon av adelsmännen eller mer avlägsna släktingar till Kejsaren. Tronföljaren kan också väljas automatiskt av systemet. Om du väljer att kröna en av adelsmännen eller andra släktingar, förändras också släktträdet, om du inte utser en medlem av Den kejserliga familjen. Efterträdaren förvärvar en färdighet som bara han och ingen annan Din människa kan förvärva.

Automatisk tronföljd

 • Om kejsaren är vid liv och har inga levande barn, men har levande barnbarn och barnbarnsbarn, då väljs tronföljaren slumpmässigt bland barnbarnen och barnbarnsbarnen.
 • Om kejsaren dör och har barn, utses hans förstfödda son eller dotter till Kejsare/Kejsarinna och flyttas till toppen av släktträdet (tillsammans med sin maka/make)
 • Om kejsaren dör, men har inga barn, då blir hans äldre bror eller syster automatiskt Kejsare/Kejsarinna, flyttas till toppen av släktträdet tillsammans med sin maka/make.
 • Om kejsaren dör, men har inga barn, inte heller några bröder eller systrar, då väljs hans tronföljare slumpmässigt från listan "Andra släktingar av Den kejserliga familjen".
 • Om kejsaren och hans efterföljare dör och den enda personen i släkten har skickats utomlands för att ingå ett dynastiskt äktenskap innan de avlider, genereras en ny kejserlig familj. Ett av de följande alternativen är möjligt för den person i släkten, som har skickats utomlands:
  • Om frieriet inte har accepterats,försvinner personen i släkten som har skickats utomlands och kommer aldrig tillbaka till Imperiet.
  • Om frieriet har accepterats, även om Den fina människan inte har några levande släktingar i sitt fosterland, anses den dynasiska freden vara sluten.
 • När en kejsare, som inte har några barn, bröder eller systrar avlider, väljs hans efterföljare slumpmässigt . När den här slumpmässigt utvalda efterföljaren har inga arvingar heller (barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, bröder eller systrar) då väljs tronföljaren slumpmässigt från listan "Andra släktingar av Den kejserliga familjen".

Manuell tronföljd

 • Om kejsaren dör, men spelaren har utsett hans maka till Kejsarinna och tvärtom om kejsarinnan dör, men spelaren har utsett hennes make till Kejsare, får Kejsaren/Kejsarinnan inte gifta om sig. Hon/Han förblir änka/änkling till sin död.
 • Om kejsaren dör och spelaren har utsett en adelsman/adelskvinna till tronföljare och han/hon är gift med kejsarens dotter/son, kommer dynastins namn att ändras och adelsmannen/adelskvinnan anses vara den nya Kejsaren/Kejsarinna.

Andra släktningar av Den kejserliga familjen

När den nya kejsaren har krönats, förändras också Det fina folkets samhälle. Alla släktingar av den avlidne eller den detroniserade kejsaren flyttas i en speciell meny i Slottet, kallad för "Andra släktningar av Den kejserliga familjen".

 • Om de hade varit gifta och deras partner avled kan de inte gifta sig igen. Alla andra, som inte har ingått äktenskap, kan giftas.
 • De kan inte få barn.
 • De kan utses till Kejsarens arvtagare/arvtagerska.
 • De kan utses till guvernörer och generaler.

Dynastiska äktenskap

Alla Fina människor kan ingå äktenskap när de har fyllt 16 år och därefter ha upp till 4 barn. Kejsarens släktingar i rakt nedstigande led kan inte ingå äktenskap med varandra, inte heller med Det fina folket från listan "Andra släktingar av den kejserliga familjen". När äktenskapet har ingåtts är detta oåterkalleligt. Det betyder att när en användare gifter bort en Fin människa med en annan Fin människa finns inget sätt att upplösa detta äktenskap. Om makan/maken avlider, blir den levande partnern änka/änkling och inte har någon rätt att gifta om sig. När äktenskapet mellan två imperier har ingåtts, betyder detta att användarna har slutit fred och får varken attackera eller spionera varandra.

Varje spelare kan skicka Det fina folket till andra imperier för att ingå äktenskap. Att ingå sådana äktenskap leder till en dynastisk fred mellan imperierna och förstärkar deras förbindelser. Du kan skicka ogift Fint folk till andra imperier, om de har uppnått myndig ålder, har inte ingått äktenskap tidigare, har inte skickats på ett uppdrag utanför Imperiet, håller inte på att utbilda sig eller uppgradera sina nivåer med resurser. Ett annat villkor är att de är medlemmar av släktträdet eller av listan "Andra släktingar av Den kejserliga familjen". Kejsaren och kejsarens efterföljare kan inte heller gifta sig i ett annat imperium.

En spelare kan skicka N-antal Fint folk till andra spelares imperier så länge som det finns lediga platser på fliken "Friare". På denna flik finns sammanlagt 3 platser. När ett frieri har avböjts, kan de båda imperierna inte erbjuda äktenskap inom de nästa 3 timmarna. Spelaren kan ignorera frieriet. Detta sker på ett passivt sätt, som betyder att han/hon inte behöver göra någonting. Frieriet anses vara ignorerat 3 timmar efter att det inte har accepterats eller har avböjts. Som ett resultat av den passivita likgiltigheten förbjuds till båda imperierna att ingå dynastiska äktenskap inom ännu 3 timmar.

Freden mellan dynastier avslutas på ett fredligt sätt när Det fina folket som har skickats utomlands, respektive alla dessa efterföljare dör. En sådan människans alla släktingar måste dö så att den dynastiska freden avslutas. När freden avslutas, bestraffas inte Imperiet som har skickat en Fin människa utomlands med Hedersförluster och Kejsaren får inte karaktärsdraget - Ärelös.

Bryt det dynastiska äktenskapet/den dynastiska freden

Freden bryts vid spionage och attacker mellan två imperier. Imperiet som har brutit freden genom att skicka en attack eller ett spionuppdrag uthärdar följande konsekvenser:

 • Användaren, som har brutit freden får straff -10 poäng Heder .
 • Kejsaren över Imperiet, som har brutit freden, får ett specifikt karaktärsdrag - "Ärelös" ,som står på hans profil tills han/hon dör.

Om användaren "A" har slutit en dynastisk fred med användaren "B" och användaren "A" försöker speja användaren "B", då har "B" rätten att bryta den dynastiska freden utan straff eftersom han/hon inte var den första som tog steget. När "B" bryter freden med "A", finns det följande konsekvenser för "A": förlorar 10 poäng Heder och förvärvar karaktärsdraget "Ärelös" i sin profil.

Användaren "A" och användaren "B" har ingått ett dynastiskt äktenskap. "A" spejar "B" och lyckas infiltrera spejare i B’s imperium. "B" ser spejarna av "A" i fliken "Kontraspionage" och när "B" klickar på knappen för att fånga spejarna anses det dynastiska äktenskapet vara brutet. "A" får straffet igen.

Användarna kan konfrontera sina angripare från listan i fliken "Angripare" . Den första attacken mot dem kommer inte att bestraffas med en negativ effekt på Hedern. Lägg märke till att straffen - 4 poäng Heder på grund av Skövling gäller alltid.

Adelsmän

Adelsmännen är Det fina folket i Imperiets hov, som har blivit kända i det sekulariserade samhället eller i någon strid. De kan bara bli en del av Imperiets hov om spelaren har tillåtit det. Det finns 8 platser för sådana adelsmän i Hovet. När spelaren är på ett lägre utvecklingsskede, har han/hon begränsningar angående hur många adelsmän han/hon kan tillägga. När man ökar nivån med 1 kan man lägga till en adelsman. Adelsmännen kan friställas för att öppna upp utrymme för nya. Användaren kan sparka ut medlemmar av Imperiets hov (alla adelsmän, mottagna i Hovet) oavsett av nivån Slott och på detta vis att öppna upp utrymme för nya medlemmar. Om användaren inte accepterar adelsmannen, som har erbjudits inom 5 timmar, försvinner han/hon från listan "Imperiets hov".

Adeln kan ingå äktenskap med medlemmar av Imperiets hov. När en adelsmän/adelskvinna gifter sig med en medlem av Kejsarens släktträd, blir han/hon en del av familjen och han kan utses till tronföljare. Adeln från listan "Imperiets hov" kan inte ärva tronen.

Imperiets gemene invånare har chansen att bli adelsmän. Det finns automatiska förslag att tillägga nya adelsmän. Efter varje segerrik strid mot en spelare inom nettopoängsomfånget x2 är chansen 25% att systemet skall generera en ny stor människa - man eller kvinna. Efter varje segerrik strid mot en spelare utanför nettopoängsomfånget x2 är chansen 3% att systemet skall generera en ny stor människa - man eller kvinna. Varje 12 timme finns det 25% chans at systemet skall generera en adelsman eller en adelskvinna.

Adelssal

En plats där du kan skaffa nya hovmän. Det finns högst upp på skärmen (samt i Tavernen). Det fungerar så:
• Du kan köpa kistor som garanterar att du ska få Fina människor;
• De Fina människornas ålder och medfödda talanger fördelas slumpvist;
• Ju mer sällsynt kista som du öppnar, desto större chansen är att få en fin människa med samma sällsynthet som du har;
• Det finns en chans att få en ny fin människa med en sjätte medfödd talang;
• Fina människor som skaffats från Adelssalen kan läggas till en sektion på slottet som har hur många platser som helst;
• Adelsmän från Adelssalen som också är äktenskapskandidat finns i Adelsmän remsan under familjeträdet.

Det fina folkets namn

Det fina folkets namn består av för-och efternamn, som genereras automatiskt av systemet. När en kvinna gifter sig, får hon sin makes efternamn. (Ett undantag finns bara i De arabiska världarna där kvinnan bevarar sin faders efternamn.) När det föds barn, tar barnen sin faders efternamn. Om kejsarens son eller en adelsman utses till kejsarens efterföljare, då kommer hans barn alltid att bära hans efternamn. Om spelaren väljer en kejsarinna (kejsarens dotter eller en adelskvinna) och efter tronföljden hon gifter sig med en adelsman eller medlem av Den kejserliga familjen, då kommer deras barn att bära hennes efternamn. Om kejsarens dotter eller adelskvinnan har gift sig med en adelsman eller en medlem av Den kejserliga familjen innan hon utses till tronföljare, då kommer deras barn att få sin faders efternamn.

Slott

Slottet är byggnaden, där Det fina folket bor. Det kan endast byggas i varje spelares huvudstad. I denna byggnad finns information för varje fin människa i Imperiet, liksom ett arkiv med de f.d kejsarna. De speciella bonusarna, som Den kejserliga familjen ger finns också där. Från Slottet kan du utse guvernörer och generaler, du kan öka deras erfarenhetsnivåer och kan bestämma giftermål och välja kejsare. Det grundläggande priset är 250 trä, 250 järn och 500 sten. Högsta möjliga nivån är 300. Varje nivå ökar högsta antalet medlemmar i Imperiets hov med 1 - Adelsmännen. Med hjälp av Slottet kan spelarna bilda och utveckla Den kejserliga familjen och utse adelsmän till olika befattningar. Det finns två extra Flygel, som spelaren kan bygga - Guvernörs- och Generalhögkvarter.

Guvernörshögkvarter

Guvernörshögvartern ökar gränsen av guvernörsfärdigheterna med 1 nivå och förkortar den grundläggande utbildningstiden med 5%. Antalet guvernörer, som kan utbildas samtidigt, är obegränsat. Byggnadens första nivå kräver en nivå Slott. Den högsta nivån man kan bygga är 16. Det grundläggande priset är 500 000 trä, 500 000 sten och varje ytterligare nivå är 20% dyrare än den föregående. I början har varje guvernör 1:a erfarenhetsnivån och guvernörshögkvartern har nivå 0. Spelaren kan öka guvernörernas erfarenhet genom att leda strider eller genom att betala för deras utbildning. För att kunna förse sina guvernörer med betalad utbildning, måste användaren ha konstruerat byggnaden "Guvernörshögvarter". Om spelaren vill utbilda en guvernör från första till andra nivån, måste han/hon ha nivå 1 av byggnaden. Om spelaren önskar utbilda guvernören till nästa nivå, måste man äga andra nivån av byggnaden, etc.

Guvernör

Guvernören är en Fin människa, som är berättigad till att styra en provins, en koloni eller en handelsplats. Varje Fin människa kan bara utses till guvernör för en provins, en koloni eller en handelsplats. Den fina människan kan bekläda denna befattning när han fyller myndig ålder. Kejsaren som underförstått är huvudstadens guvernör, kan inte utses till guvernör i andra provinser, kolonier eller handelsplatser. Guvernören kan utses till offensiv general eller till försvarsstabs general. En människa kan både vara guvernör och general för en och samma provins. Han kan dock inte vara guvernör för en besittning och försvarstabs general för en annan, inte heller försvarstabs general för två besittningar. Guvernörserfarenheten börjar samlas när man utses till denna befattning. Ett erfarenhetspoäng tjänas för 0.3 min. Den högsta erfarenheten som spelaren kan nå är 20. Kejsaren använder sig av extra erfarenhetsnivåer - han kan nå till 30 erfarenhetsnivån.

Anmärkning: Guvenörserfarenhet samlas medan Den fina människan är på befattningen som guvernör. Om spelaren inte har utsett honom till denna befattning eller Den fina människan har deltagit i en strid under denna tid, samlas inte erfarenhet.

Högkvarter

Varje nivå efter den första av Högkvarteren ökar träningserfarenheten man får med 5 %. Varje 2 nivåer möjliggör den samtidiga träningen av ytterligare en Fin människa. Vid nivå 16 av Högkvarteren får upp till 8 Fina människor tränas samtidigt. Högsta nivå 16. Den första nivån av byggnaden kräver nivå 1.

I början på spelet har alla generaler första nivå erfarenhet och noll-nivå på byggnaden Högkvarter. Spelaren kan öka generalernas erfarenhet genom att samla poäng från stridsföring eller genom att betala för deras utbildning. För att utbilda sina generaler mot betalning måste spelaren ha byggnaden Högkvarter. Systemet tillåter spelaren att välja en utbildningsperiod (mellan 1 och 48 timmar) och beroende på perioden får han/hon en viss mängd erfarenhet.

General

För att utses till befattningen som general, måste Den fina människan ha fyllt 18 år. Det finns två typer generaler:

 • Offensiv general - fältherre för armén under angrepp mot andra provinser, kolonier eller fort. Varje fin människa får vara offensiv general på endast ett ställe. När en offensiv general förlorar en Fästningsbelägring, fältstrid eller skövlingsattack, är det en 5 % chans att han stupar. Kejsaren är inget undantag och kan också utses till en offensiv general. När en kejsare utsetts till Offensiv general och förlorat en Fästningsbelägring, fältstrid eller skövlingsattack, är det en 1 % chans att han stupar. Användaren kan utse en general när han/hon skickar en attack. Dessa generaler kommer att delta i striderna mot andra spelare. De utsedda generalerna kommer att delta i attackerna du skickar och deras armé kommer att få deras speciella färdighetsbonusar. Den utsedda offensiva generalen deltar endast i striden, som du har utsett honom till och för nästa striden får du välja en offensiv general på nytt. Befattningen är inte permanent och gäller endast för den konkreta attacken. I fall den offensiva generalen skulle dö före attacken slår till, skulle generalen inte delta i striden. Med en attackerande armé får du skicka endast en general. Varje fin människa kan skickas som en offensiv general i bara ett uppdrag åt gången. En fin människa får vara guvernör och samtidigt skickas på ett uppdrag som en offensiv general från samma provins, koloni eller fort. Han får också vara guvernör för en besittning och skickas i attack från en annan. Hursomhelst får han inte vara med i två attacker samtidigt.
 • Försvarsstabens general - chef för armén som försvarar en huvudstad, provins, koloni, ett Imperium eller fort. Varje Fin människa kan bara vara defensiv general på en provins, koloni eller ett fort. När en defensiv general förlorar en Fästningsbelägring finns det 1% chans att han stupar. Användarna kan utse försvarsstabens generaler som kommer att försvara den motsvarande provinsen/kolonin eller det motsvarande fortet. Varje fin människa som har fyllt myndig ålder (16 år), kan utses till försvarsstabens general. Kejsaren är inget undantag och kan också utses till försvarsstabens general. De utsedda generalerna deltar alltid i attackerna mot besittningen som de har skickats iväg. Om användaren inte vill att hans/hennes general deltar i striderna, måste han/hon hemförlova honom. Om du inte har utsett någon general, kommer striden att genomföras utan general och armén kommer inte att få de motsvarande bonusarna från hans färdigheter.

I en provins, en koloni eller ett fort kan man bara utse en försvarsstabs general. En Fin människa kan vara guvernör eller försvarsstabs general för en och samma provins eller koloni. Han kan inte vara guvernör för en besittning och försvarsstabs general för en annan, inte heller försvarsstabens general på två olika ställen.

Guvernörs- och generalsbonusarna påverkar bara besittningen som Den fina människan är anställd som guvernör eller general.

En Fin människa kan vara både försvarsstabs general och offensiv general samtidigt. När han har skickats på ett uppdrag och provinsen/kolonin/fortet som han försvarar attackeras vid denna tidpunkt, deltar han inte i striden och därför kommer armén inte att få bonusar till hans färdigheter.

En Fin människa kan samtidigt vara guvernör och försvarsstabsgeneral i en och samma besittning och guvernör och offensiv general i olika besittningar. Provinsen där han är guvernör kommer i detta fall inte att få de motsvarande guvernörsbonusarna tills emedan han har befattningen som offensiv general och emedan attacken pågår. Under tiden kommer armén han är skickad med att ta emot hans generalbonusar. När attacken har slutat och Den fina människan återvändet till sin befattning som guvernör och defensiv general, kommer han att återigen förse de motsvarande provinserna med bonusar.

När användaren skickar en attack, väljs hans/hennes mest skickliga och erfarna general. Om användaren uttryckligen inte har valt en annan general i stället, då kommer han/hon att skicka sin mäktigaste general på uppdraget.

Generalserfarenhet

Erfarenhet på befattningen som General insamlas med varje segerrika strid mot andra spelare i omfånget x2, oberoende stad eller Barbarläger.

- För varje slag, räknas det en särskild ’pott’ av Erfarenhet som kan vinnas. Denna ’pott’ räknas för både de angripande och de försvarande Generalerna; efter att slaget slutar, får vinnaren 100% av sin Erfarenhetspott, emedan förloraren får endast 40% av sin Erfarenhetspott
- Skillnaden i nettovärde poängen mellan spelarena är avgörande: desto svagare din motståndare - desto mindre Erfarenhetspoäng du kommer att vinna och tvärtom
- Skillnaden i Generalernas aktuella nivå tas i beaktning: lyckas du leda din nyutsedda General till seger mot motståndares krigshärdade veteran, kommer din Fina människa att säkert lära sig mycket från erfarenheten
- Storleken på armén är av betydelse: förvänta dig inte att din General kommer att höja sin nivå markant om dan besegrar en nästan tom kasern

- Krigets lärdomar är obarmhärtiga: båda dina och din fiendes offer bidrar till Erfarenhetspotten.
- Desto längre slaget är, ju mer Erfarenhet finns det att vinna. Varje runda i slaget ökar Erfarenhetspotten. Det finns ingen Erfarenhet att vinna för slag som är över efter 6 eller färre rundor.
- En anfallare som lyckas förstöra motståndarens Fästning skall få ytterligare Erfarenhet, baserat på den förstörda Fästningens nivå. Förstöringen av en högre nivå Fästning ger en större Erfarenhets bonus
- Erfarenhet som vunnits mot en icke-spelar-figur är 25% mindre än motsvarande erfarenhet som skulle ha vunnits i ett liknande slag mot en verklig spelare
- Inget slag kan ge fler än 2,000 erfarenhetspoäng till en General

En general kommer att få erfarenhetspoäng för framgångsrika strider mot en oberoende stad bara en gång. Detta betyder att om samma general leder en strid till eller flera strider mot samma neutrala provinsen, kommer han inte att få några poäng. Om en annan general leder uppdraget mot samma provins kommer han att få erfarenhetspoäng, eftersom hans strid är den första i den här neutrala provinsen. Och igen - för ytterligare strider kommer han inte att få några erfarenhetspoäng. En general kan besegra några olika neutrala provinser och då kommer han att få erfarenhetspoäng efter varje seger.

Varje Fin människa i Slottet har erfarenhet från befattningar som guvernör och general. Erfarenheten från båda befattningar beräknas med poäng. Ju flera poäng man tjänar, desto högre blir ens erfarenhetsnivå. Varje befattning har 20 nivåer och varje nivå kräver ett bestämt antal poäng. Kejsaren är det enda undantaget där det finns 30 nivåer för båda befattningarna.

När en Fin människa uppnår myndig ålder, är hon 1:a nivå general och guvernör, som ger henne rätten till att välja en färdighet för varje befattning. Efter detta att öka nivåerna är bara möjligt när en Fin människa har utsetts till en bestämd befattning. Varje ytterligare nivå låser upp möjligheten att lägga till en färdighet. Att öka generalens erfarenhetsnivå låser upp en generalfärdighet och att öka guvernörens erfarenhetsnivå låser upp en guvernörsfärdighet.

En Fin människa måste tjäna 200 erfarenhetspoäng på befattningen som guvernör/general, för att gå till den andra erfarenhetsnivån. De nödvändiga poängen per nivå visas i tabellen under detta stycke. 1 erfarenhetspoäng på befattningen som guvernör tjänas på 0.3 minuter.

Erfarenhet General/Guvernör
Nivå Det fina folket Kejsare
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Betalad erfarenhetsuppgradering

Spelarna kan betala för en högre erfarenhetsnivå av sina generaler och guvernörer. Den betalade utbildningen sker på Slottet. Spelaren får välja utbildningsperioden (mellan 1 och 48 timmar) och beroende på perioden får han/hon en viss mängd erfarenhet (det står i tabellen nedan). Varje nivå efter den första av Högkvarter/Guvernörshögkvarter ökar erfarenheten man får från träning med 5 %. Varje 2 nivåer av Högkvarter/Guvernörshögkvarter möjliggör den samtidiga utbildningen av ytterligare en Stor människa. Vid nivå 16 av respektive byggnad får upp till 8 Stora människor utbildas samtidigt.

Timmar|Erfarenhet

1 |25
2 |35
4 |55
8 |80
12|90
24|135
48|200

(Dessa är basmängder för hastighet x1 – man måste multiplicera dem med hastigheten av ens värld.)
En Stor människa kan utbildas till guvernör eller general även om han inte har utsetts till befattningen. I sådana fall kan erfarenhetsnivån bara uppgraderas genom betalad utbildning. När den Stora människan inte är på befattningen, samlar hon inte några erfarenhetspoäng. Generals- och guvernörsutbildningen utgör inget hinder mot deras andra plikter. Medan en guvernör utbildar sig, bevarar han befattningen och provinsen fortsätter få hans bonusar. När en försvarsstabsgeneral utbildar sig, fortsätter han att försvara sin provins och kämpar med om den utsätts för en fientlig attack. En general kan skickas ut på uppdrag medan hans utbildning pågår och utbildningen avbryts inte. När generaler eller guvernörer utbildar sig, får dem inte giftas bort i andra imperier. Utbildningarna får förkortas mot diamanter och priset uppgår till 850 diamanter för mindre än 1 timmar kvar.

Talanger

Varje Fin människa kan ha mellan 1 och 4 ärftliga karaktärsdrag, som kallas för talanger. De ärvs från fadern och modern vid födseln. Dessa talanger ärvs slumpmässigt. Chansen för en Fin människa att bli född med ett större antal talanger ökar med höjningen av Slottets nivå. Den Fina människan äger sina talanger från födelsen till döden och de kan inte bytas. Kejsaren kan också förvärva ett karaktärsdrag till - Ärelös. Detta karaktärsdrag får man när man bryter den dynastiska freden och det går inte vidare till nästa generation.

Varje medfödd talang motsvarar en bestämd färdighet. Om en Fin människa äger en medfödd talang och motsvarande färdighet, då får hon en summerad bonus. På detta vis får människor som har både talangen och färdigheten en högre bonus än dem som bara har talangen eller färdigheten.

Exempel: En Fin människa äger en bestämd talang och dess motsvarande färdighet. Hennes färdighet är på nivå 3 och ger henne 10% bonus. Talangen för samma färdigheten ger henne 5% av samma bonus. När Den fina människan har både talangen och färdigheten på nivå 3, kommer hon att få sammanlagt 15% av den motsvarande bonusen.

Det finns speciella talanger som bara en del av Det fina folket kan förvärva. Dessa egenskaper är inte förknippade med en bestämd färdighet, men ger en unik bonus till sina ägare. Dessa speciella talanger är:

 • Tronföljare - denna egenskap förvärvas endast av tronföljaren. Bonusen, som tronföljaren får är +5 moral i varje strid och +5 lycka per dag i provinsen där han/hon är guvernör.
 • Kejsare - denna egenskap förvärvas endast av kejsaren. Bonusen, som kejsaren får är +5 moral i varje strid och +10 lycka per dag i huvudstaden (kejsaren är alltid huvudstadens guvernör).
 • Ärelös - denna egenskap får kejsaren om han bryter den dynastiska freden. Den kan förvärvas flera än en gång och då ackumuleras effekten. Om en ny kejsare har krönats, går denna egenskap inte vidare i arv. Straffen är -5 moral i strid.

Det fina folkets färdigheter

Färdigheterna är Den fina människans förvärvade egenskaper under hennes liv. Det fina folket kan förvärva egenskaper genom att öka erfarenhetsnivåerna på befattningen som guvernör eller general. I spelets början äger Det fina folket inga egenskaper. När de når den nästa erfarenhetsnivån ger möjlighet till att förvärva en ny färdighet. Denna färdighet väljs av spelaren och förser med speciella bonusar.

Det finns två slags färdigheter - Guvernörs- och Generalfärdigheter. Varje Fin människa kan förvärva färdigheterna av båda slagen. Varje färdighet har exakt 5 nivåer och var och en av dem förvärvas separat. När en Fin människa når den nästa nivån av erfarenhet för guvernör eller general, finns möjligheten att välja mellan 2 olika nivåer av respektive slag. När en Fin människa når den nästa nivån på tjänsten som guvernör, kommer spelaren att välja mellan 2 guvernörsfärdigheter och när hon når den nästa nivån på tjänsten som general, kommer 2 generalfärdigheter att erbjudas.

De två förslagna färdigheterna inkluderar redan förvärvade färdigheter, som kan behöva uppgraderas eller nya färdigheter. Spelaren kan bara välja en av dessa färdigheter. Den första inkluderar att uppgradera de redan förvärvade färdigheterna. Den andra kommer att vara en ny och därför börjar den från första färdighetsnivån. När Den fina människan inte har några förvärvade enheter, erbjuds 2 nya färdigheter på en slumpprincip.

Om Den fina människan äger bara färdigheter som är av 5:e nivån, kommer systemet att generera 2 nya färdigheter att välja bland. Om Den fina människan bara har en färdighet (och den inte är utvecklad till 5:e nivån) kommer systemet att erbjuda att uppgradera den och en annan slumpmässigt vald färdighet. Om Den fina människan har utvecklade nivåer (dock inte vid 5:e nivån) av alla färdigheter förutom en, kommer systemet att generera en slumpmässig färdighet att uppgradera och den kvarstående, ännu inte uppgraderade färdigheten. Om Den fina människan har alla möjliga färdigheter från 1 till 4 nivå, kommer valet att vara mellan två slumpmässiga färdigheter utav alla.
Om de färdigheter som erbjudits inte är lagom bra för spelaren, kan det genereras nya till priset av 1700 diamanter. När en kejsare dör eller blir mördad kan en annan Fin människa bli kejsare, ändringen i färdigheter är gratis förutsatt att Kejsaren / Kejsarinnan har några färdigheter. Gratis återställningen sker bara en gång. De föreslagna färdigheterna kan ändras högst 3 gånger, ändringens kost uppgår till 1700 diamanter. Användaren kan nollställa eller ta bort en Fin människas förvärvade färdigheterna när som helst. Både guvernörs-och generalsfärdigheterna kan nollställas. Detta sker separat för båda befattningar. Priset för att återställa färdigheterna är 3400 diamanter. Detta alternativ är aktivt i motsvarande guvernörs- eller generalflik på Den fina människans profil.

Valet av dessa färdigheter sker från Den fina människans profil.

Om du annullerar Den fina människans färdigheter, kommer detta inte att annullera hans/hennes erfarenhet. Erfarenheten kan inte tas bort på något sätt.

För att bonusen från den här färdigheten träder i kraft , måste Den fina människan ha tillbringat 1 på sin tjänst.

Färdighetstyper

Generalsfärdigheter:

 • Befälshavare över bågskyttarna - bonus till alla bågskyttarnas attack. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack
 • Kommendant för infanteriet - bonus till alla svärdsmännens och spjutmännens attack. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack
 • Befälshavare över kavallerin - bonus till kavallerins attack. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack
 • Mästare i belägringen: ökar antalet belägrinsmaskiner, som kan beskjuta fästningen samtidigt. Nivå 1: +2% gräns; Nivå 2: +4% gräns; Nivå 3: +6% gräns; Nivå 4: +10% gräns; Nivå 5: +15% gräns
 • Angripare - ökar arméns Moral i attack. Nivå 1: +2% Moral; Nivå 2: +4% Moral; Nivå 3: +6% Moral; Nivå 4: +8% Moral; Nivå 5: +12% Moral
 • Försvarare - ökar arméns Moral i försvar. Nivå 1: +2% Moral; Nivå 2: +4% Moral; Nivå 3: +6% Moral; Nivå 4: +8% Moral; Nivå 5: +12% Moral
 • Fästningsvakt: ökar Fästningens Livspoäng. Nivå 1: +4% Livspoäng; Nivå 2: +6% Livspoäng; Nivå 3: +10% Livspoäng; Nivå 4: +14% Livspoäng; Nivå 5: +20% Livspoäng
 • Mördare av generaler - ökar chansen för att fiendegeneralen dräps om du besegrar striden. Nivå 1: +5% chans; Nivå 2: +10% chans; Nivå 3: +20% chans; Nivå 4: +30% chans; Nivå 5: +50% chans
 • Flykting - minskar chansen för att generalen dräps efter att han har förlorat striden. Nivå 1: -5% chans; Nivå 2: -10% chans; Nivå 3: -20% chans; Nivå 4: -30% chans; Nivå 5: -50% chans
 • Skövlare:ökar arméns skövlingsstyrka. Nivå 1: +4% skövlingsstyrka; Nivå 2: +6% skövlingsstyrka; Nivå 3: +10% skövlingsstyrka; Nivå 4: +14% skövlingsstyrka; Nivå 5: +20% skövlingsstyrka.
 • Skövlare: ökar arméns bärförmåga. Nivå 1: +4% Bärförmåga; Nivå 2: +6% Bärförmåga; Nivå 3: +10% Bärförmåga; Nivå 4: +14% Bärförmåga; Nivå 5: +20% Bärförmåga
 • Vägledare: ökar arméns hastighet . Nivå 1: +4% Hastighet; Nivå 2: +6% Hastighet; Nivå 3: +10% Hastighet; Nivå 4: +14% Hastighet; Nivå 5: +20% Hastighet
 • Garnisonstaktiker - ökar Fästningens kapacitet. Nivå 1: +4% Fästningskapacitet; Nivå 2: +6% Fästningskapacitet; Nivå 3: +10% Fästningskapacitet; Nivå 4: +14% Fästningskapacitet; Nivå 5: +20% Fästningskapacitet
 • Fälttaktiker: ökar arméns fältarméns Livspoäng. Nivå 1: +1% Livspoäng; Nivå 2: +2% Livspoäng; Nivå 3: +4% Livspoäng; Nivå 4: +6% Livspoäng; Nivå 5: +10% Livspoäng
 • Offensiv taktiker: ökar enheternas Attack i den attackerande armén. Nivå 1: +1% Attack; Nivå 2: +2% Attack; Nivå 3: +4% Attack; Nivå 4: +6% Attack; Nivå 5: +10% Attack
 • Civilbefolknings försvarare: ökar antalet civila medborgare skyddade mot skövling, som fästningsnivån tillåter. Nivå 1: +10% befolkning; Nivå 2: +20% befolkning; Nivå 3: +30% befolkning; Nivå 4: +40% befolkning; Nivå 5: +60% befolkning
 • Resursförsvarare: ökar mängden resurser skyddade mot skövling, som fästningsnivån tillåter. Nivå 1: +10% resurser; Nivå 2: +20% resurser; Nivå 3: +30% resurser; Nivå 4: +40% resurser; Nivå 5: +80% resurser
 • Fortförvaltare - ökar gränsen för arméerna, som man kan [[96]förlägga] i ett [[513]Fort]. Nivå 1: +2% gräns; Nivå 2: +4% gräns; Nivå 3: +6% gräns; Nivå 4: +10% gräns; Nivå 5: +15% gräns
 • Defensiv taktiker - förstärker den försvarande arméns angrepsstyrka: Nivå 1: +1% Attack, Nivå 2: +2% Attack, Nivå 3: +4% Attack, Nivå 4: +6% Attack, Nivå 5: +10% Attack

Guvernörsfärdigheter:

 • Tränare för bågskyttar: ökar [[58]utbildnings]tiden för alla [[1]Bågskyttar]. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

  Guvernören måste ha tillbringat minst 6 timmar på sin befattning i en värld med hastighet x4/2 timmar i en värld med hastighet x10 innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Mästare i belägringsvapen - förkortar tiden, nödvändig för för belägringsvapnens utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

  Guvernören måste ha tillbringat minst 6 timmar på sin befattning i en värld med hastighet x4/2 timmar i en värld med hastighet x10 innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Tränare för infanteriet: minskar tiden, nödvändig för svärdsmännens och spjutmännens utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

  Guvernören måste ha tillbringat minst 6 timmar på sin befattning i en värld med hastighet х4/2 i en värld med hastighet x10 innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Tränare för kavallerin: förkortar tiden, nödvändig för Kavalleriets utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

  Guvernören måste ha tillbringat minst 6 timmar på sin befattning i en värld med hastighet x4/2 timmar i en värld med hastighet x10 innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Vedhuggare: ökar Träproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion
 • Gruvarbetare: ökar Järnproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion
 • Stenhuggare: ökar Stenproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion
 • Skattmas: ökar Guldmängden, som samlas från skatter. Nivå 1: +2% Guld; Nivå 2: +4% Guld; Nivå 3: +6% Guld; Nivå 4: +8% Guld; Nivå 5: +12% Guld
 • Andlig ledare: ger daglig bonus till Lyckan. Nivå 1: +2% Lycka; Nivå 2: +4% Lycka; Nivå 3: +6% Lycka; Nivå 4: +8% Lycka; Nivå 5: +12% Lycka
 • Jordbrukare: ökar gårdanas kapacitet. Nivå 1: +2% kapacitet; Nivå 2: +4% kapacitet; Nivå 3: +6% kapacitet; Nivå 4: +8% kapacitet; Nivå 5: +12% kapacitet
 • Arkitekt: minskar chansen för ett tumult eller uppror. Nivå 1: +4% kapacitet; Nivå 2: +6% kapacitet; Nivå 3: +10% kapacitet; Nivå 4: +14% kapacitet; Nivå 5: +20% kapacitet
 • Byråkrat: ökar besittningens Effektivitet (upp till 100 %). Nivå 1: +4 % Effektivitet; Nivå 2: +6 % Effektivitet; Nivå 3: +10 % Effektivitet; Nivå 4: +14 % Effektivitet; Nivå 5: +20 % Effektivitet
 • Folkkär: minskar chansen för [[261]tumult] eller [[262]uppror]. Nivå 1: -5% chans; Nivå 2: -10% chans; Nivå 3: -20% chans; Nivå 4: -30% chans; Nivå 5: -50% chans
 • Kolonisatör: minskar tiden, nödvändig för att [[[248]kolonin] blir Oförstörbar. Nivå 1: -4% tid; Nivå 2: -6% tid; Nivå 3: -10% tid; Nivå 4: -14% tid; Nivå 5: -20% tid
 • Logistiker: minskar Lyckoförlusterna i Kolonin på grund av avlägsenhet från huvudstaden. Nivå 1: -4% Lyckoförlust; Nivå 2: -6% Lyckoförlust; Nivå 3: -10% Lyckoförlust; Nivå 4: -14% Lyckoförlust; Nivå 5: -20% Lyckoförlus
 • Handelsmästare: ökar besittningens Handelspotential. Nivå 1: +4% Handelspotential; Nivå 2: +6% Handelspotential; Nivå 3: +10% Handelspotential; Nivå 4: +14% Handelspotential; Nivå 5: +20% Handelspotential
 • Resurshandlare: ökar Marknadens kapacitet. Nivå 1: +10% Marknadskapacitet; Nivå 2: +20% Marknadskapacitet; Nivå 3: +30% Marknadskapacitet; Nivå 4: +40% Marknadskapacitet; Nivå 5: +60% Marknadskapacitet
 • Hemlig agent: ger extra nivåer Kontraspionage. Nivå 1: +1% nivå; Nivå 2: +2% nivå; Nivå 3: +3% nivå; Nivå 4: +4% nivå; Nivå 5: +5% nivå
 • Undersåte från Imperiet: ökar [[251]Lycko]gränsen. Nivå 1: +2% Lyckogräns; Nivå 2: +4% Lyckogräns; Nivå 3: +6% Lyckogräns; Nivå 4: +8% Lyckogräns; Nivå 5: +12% Lyckogräns
 • Gårdsexpert - läggs en bonus till den grundläggande gårdskapaciteten: Nivå 1: + 1000 kapacitet , Nivå 2: + 2000 kapacitet, Nivå 3: + 4000kapacitet , Nivå 4: + 6000 kapacitet, Nivå 5: + 10 000 kapacitet.

Kejsarens färdigheter:

Dessa guvernörsfärdigheter är bara tillgängliga för kejsaren.

 • Generalöverste: ökar alla Generalers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet
 • Guvernöröverste: ökar alla Guvernörers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet
 • Älskad av gudarna: ökar belöningarna från templet. Nivå 1: +1% belöningar; Nivå 2: +2% belöningar; Nivå 3: +4% belöningar; Nivå 4: +6% belöningar; Nivå 5: +10% belöningar
 • Civil vetenskapsman: minskar forskningstiden vid Universitetet. Nivå 1: -1% Forskningstid; Nivå 2: -2% Forskningstid; Nivå 3: -4% Forskningstid; Nivå 4: -6% Forskningstid; Nivå 5: -10% Forskningstid
 • Militär vetenskapsman: minskar forskningstiden vid Militäruniversitetet. Nivå 1: -1% Forskningstid; Nivå 2: -2% Forskningstid; Nivå 3: -4% Forskningstid; Nivå 4: -6% Forskningstid; Nivå 5: -10% Forskningstid
 • Militär ekonom: minskar underhållet av alla arméer. Nivå 1: -1% underhåll; Nivå 2: -2% underhåll; Nivå 3: -4% underhåll; Nivå 4: -6% underhåll ; Nivå 5: -10% underhåll
 • Bankör: ökar räntan på Bankinsättningarna. Nivå 1: +2% ränta; Nivå 2: +4% ränta; Nivå 3: +6% ränta; Nivå 4: +8% ränta; Nivå 5: +12% ränta
 • Transportexpert: ökar Transportstationens kapacitet i alla besittningar. Nivå 1: +5% kapacitet; Nivå 2: +10% kapacitet; Nivå 3: +15% kapacitet; Nivå 4: +20% kapacitet; Nivå 5: +30% kapacitet
 • Civilbyggare: förkortar de ekonomiska byggnadernas byggtid. Nivå 1: -1% byggtid; Nivå 2: -2% byggtid; Nivå 3: -4% byggtid; Nivå 4: -6% byggtid; Nivå 5: -10% byggtid

  Kejsaren måste ha tillbringat minst 24 timmar på sin befattning innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Militär byggare: förkortar de militära byggnadernas byggtid. Nivå 1: -1% byggtid; Nivå 2: -2% byggtid; Nivå 3: -4% byggtid; Nivå 4: -6% byggtid; Nivå 5: -10% byggtid

  Kejsaren måste ha tillbringat minst 24 timmar på sin befattning innan färdigheten börjar ha någon påverkan.

 • Rekognosceringsagent - ökar radien av rekognosceringen: Nivå 1: +4 Kejserliga mil, Nivå 2: +6 Kejserliga mil, Nivå 3: +10 Kejserliga mil, Nivå 4: +15 Kejserliga mil, Nivå 5: +25 Kejserliga mil
 • Spionmästare - förser med exta nivåer "Spionage": Nivå 1: +1 nivå, Nivå 2: +2 nivåer, Nivå 3: +3 nivåer, Nivå 4: +4 nivåer, Nivå 5: +5 nivåer