Velcí Lidé

Velcí Lidé jsou elita a vládnoucí třída vaší Říše. Každá říše má své vlastní Velké lidi - císaře, šlechtice, příslušníky císařského dvora, kteří jsou na různých vládnoucích pozicích. Tito lidé se rodí a umírají a na jejich místě se objevují noví. V budově “Palác” můžete vidět všechny šlechtice a můžete je jmenovat do určité pozice. Tímto vám pomohou k vojenskému a ekonomickému rozvoji Vaší říše. Můžete je ženit/vdávat a tímto způsobem uzavírat dynastická manželství.
Pravděpodobnost přirozeného úmrtí se objevuje ve věku 50 let a dále se zvyšuje s narůstajícím věkem. Výzkum Medicíny zvyšuje dlouhověkost Velkých lidí.

Císařská rodina

Každý uživatel začíná novou sezonu s automaticky generovanou rodinou, která zahrnuje Císaře, Císařovnu, jejich dědice a miminko. Císařská rodina každého hráče má Rodokmen, který zobrazuje 4 generace a skládá se z přímých potomků císařského páru - děti, vnoučata a pravnoučata. Členové Císařského rodokmene můžou vstoupit do manželství s členy císařské rodiny a šlechty jiného hráče, tj. manželství mezi Velikými lidmi dvou různých říší je možné.

Císař

 • Císař je nejvýše postavený ze všech Velkých lidí a je vládcem říše. Císař, kromě toho, že je panovník celé říše, může zastávat další pozici. Císař je guvernérem hlavního města z počátku sezony a to mu dává zkušenostní body od samého začátku. Není nutné ho jmenovat do této pozice a nemůže být propuštěn. Císař také zaujímá pozici generála v útoku či v obraně. Jako generál v obraně může bránit jakékoli provincie, kolonie nebo strážnice. Jako generál v útoku může být vyslán do útoku proti jiným hráčům. Zaujímá-li jednu z těchto pozic, dostává bonusy, které nikdo jiný v říši neobdrží.
 • Císař má některé guvernérské dovednosti, které jsou výhradně jen pro něho a žádný jiný guvernér je nemůže vlastnit. Císař má další dodatečnou vlastnost - Hanebný, která je vlastněna pouze jím a může si ji zasloužit více než jednou a účinek se hromadí. Tato vlastnost není dědičná a vzniká, když jsou podmínky dynastického manželství porušovány a dynastický mír je přerušen.
 • Císař nežije věčně. Dříve nebo později je následován dědicem. Dědička se může také stát císařovna. Výběr dědice / dědička se provádí automaticky nebo ručně hráčem.
 • Císař může být zavražděn, což znamená, že státní převrat může být proveden a může být jmenová nový císař. V tomto případě hráč přijme rozhodnutí zavraždit svého vlastního císaře s cílem předčasného nástupu dědice trůnu.

Následnictví trůnu

Když císař zemře, jeho dědicem se automaticky stává první narozené dítě císařského páru. Podle přání hráče se dědicem může stát i císařovna, jedno z vnoučat nebo jeden ze šlechticů či vzdálenějšího příbuzenstva, nebo může být dědic jmenován automaticky systémem. Pokud se rozhodnete dát korunu jednomu ze šlechticů nebo jinému příbuznému císařské rodiny, nastoupí i změna v rodokmenu, pokud hráč nejmenuje jiného člena z císařské rodiny. Dědic disponuje jednou dědičnou vlastností, které je pro něj exkluzivní a nikdo jiný ji nemůže získat.

Automatické následnictví

 • Pokud je císař živý, ale nemá žádné žijící děti, pouze žijící vnoučata a pravnoučata, jeho dědic se vybere náhodně systémem mezi všemi jeho žijícími vnoučaty.
 • Pokud císař umře a má děti, jeho prvorozený syn nebo dcera je korunován/a na císaře / císařovnu a stává se hlavou rodokmenu (spolu s jeho manželkou/manželem).
 • Pokud císař umře, ale nemá žádné děti, jeho starší bratr nebo sestra se automaticky stává dědicem / dědičkou a jde do horní části rodokmenu spolu s jeho manželkou / manželem.
 • Pokud císař umře, ale nemá žádné děti, bratry a sestry, pak se jeho dědic vybere náhodně ze seznamu "Ostatní příbuzní císařské rodiny."
 • Pokud císař a dědic zemřou a jejich jediný příbuzný je poslán před jejich smrtí do zahraničí uzavřít dynastické manželství, bude generována nová císařská rodina. Jedna z těchto možností je možná pro císařského člena poslaného do zahraničí:
  • Není-li přijat návrh manželství, poslaný příbuzný zmizí z vaší říše a již se nevrátí.
  • Je-li přijat návrh manželství, i když Velký člověk nemá žádné žijící příbuzné v jeho říši, dynastický mír se považuje za podepsaný.
 • Pokud po smrti císaře, který neměl žádných dědiců, je velký člověk zvolený náhodně, aby se stal dědicem a nemá své vlastní dědice (děti, vnoučata, pravnoučata, bratry nebo sestry), nástupce se vybere ze seznamu "Ostatní příbuzní císařské rodiny".

Vlastnoruční výběr následníka trůnu

 • Pokud císař zemře, ale hráč jmenoval jeho manželku - Císařovna bude korunována a naopak v případě, že císařovna zemře, ale její manžel je jmenován dědicem, nemůže se znovu oženit a zůstává vdovec/vdova do konce svého života.
 • Pokud císař zemře a hráč si vybral aristokrata, ktеrý/á je ženatý/vdaná za jedno z císařských dětí, jméno dynastie se změní a aristokrat se může považovat za nového Císaře/Císařovnu.

Ostatní příbuzní císařské rodiny

S novým císařem se také mění společenství Velkých lidí. Všichni příbuzní mrtvého nebo svrženého císaře jsou přemístěni do speciálního menu v Paláci, pojmenovaného ’Ostatní příbuzní císařské rodiny’.

 • Pokud byli ženatí/vdaní a jejich manželka/manžel zemřeli, nemůžu se znovu ženit/vdát. Všichni ostatní, kteří neměli uzavřené manželství se můžou ženit/vdávat.
 • Nemůžou mít děti.
 • Můžou být vybráni za dědice Císaře.
 • Můžou být jmenováni za generály a guvernéry.

Dynastické manželství

Všichni Velcí lidé mohou po dosažení 16 roků uzavřít manželství a potom můžou mít i dědice. Jako rodina můžou mít maximálně 4 děti. Členové rodokmenu nemůžou uzavírat manželství mezi sebou (mezi příbuznými), a také nemohou být uzavírána manželství mezi členy rodokmenu a členy v seznamu "Ostatní příbuzní císařské rodiny". Uzavření manželství je nezvratný čin, což znamená, že když uživatel ožení/vdá velkou osobu za jinou velkou osobu, neexistuje způsob přerušení tohoto manželství. Pokud manžel/manželka zemře, živý partner získá sociální status Vdovec/Vdova a nemá právo se znovu oženit/vdát. Velcí lidé, kteří dosáhli požadovaného věku pro uzavření manželství svítí při kliknutí na jejich portrét žlutou barvou a ti, kteří se mohou ženit/vdávat modrou barvou. Při uzavření manželství mezi dvěma říšemi se předpokládá, že uživatelé mezi sebou uzavřeli mír a nesmí na sebe útočit nebo se špehovat.

Každý uživatel může poslat Velké lidi, aby uzavřeli manželství v jiných říších. Uzavření takovéhoto manželství vede k dynastickému míru mezi říšemi a posiluje jejich vztahy. Do jiných říší mohou být posláni svobodní Velcí lidé, pokud dosáhli plnoletosti, neuzavřeli předtím manželství, nejsou vysláni na misi mimo říši, nejsou v procesu výcviku a zvyšování úrovní za suroviny. A také za podmínky, že jsou členy císařské rodiny a na seznamu "Ostatní příbuzní císařské rodiny". Císař a jeho dědic se nemůže oženit/vdát v jiné říši.

Jeden uživatel může poslat N počet velkých lidí do říše jiného uživatele, při podmínce, že v seznamu "Navrhovaná manželství" jsou volná místa. V seznamu "Navrhovaná manželství" je místo pro 3 navrhovaná manželství velkých lidí. Při odmítnutí nabídky manželství je budoucí posílání nabídek mezi dvěma říšemi zakázáno v rámci 5 hodin. Hráč může také ignorovat návrh na manželství. Toto rozhodnutí je pasivní, což znamená, že není nutné, aby uživatel podnikal jakékoliv kroky. Manželství se považuje za ignorované 5 hodin po poslání nabídky k uzavření manželství a potom co uživatel nepřijal, nebo odmítl tuto nabídku. Důsledkem pasivní ignorace je zákaz uzavírat manželství mezi oběmi říšemi trvající ještě dalších 5 hodin.

Mír mezi dynastiemi je ukončený mírovou cestou při poslání velkých lidí do cizích říší a respektive v případě smrti jejich dědiců. Všichni příbuzní takového člověka musí zemřít, aby byl ukončený dynastický mír. Při ukončení míru, říše, která poslala velkého člověka do cizí říše, se netrestá odebráním Cti a císař neobdrží rys charakteru - Hanebný.

Přerušení dynastického manželství/míru

Mír je porušen při špionáži a útoku mezi dvěma říšemi. Říše, která porušila mír odesláním útoku nebo špiónské mise trpí následujícími důsledky:

 • Uživatel, který poruší dynastický mír se trestá -10 body Cti.
 • Císař říše, která porušila mír, obdrží specifický rys charakteru- ’Hanebný’, který zůstává v jeho profilu až do jeho smrti.

Pokud uživatel „А“ má uzavřený dynastický mír s uživatelem „B“ a uživatel A se pokusí špehovat neúspěšně uživatele B, v tomto případe B bude mít právo zrušit dynastický mír bez trestu, protože to nebyl on kdo porušil mír. Pokud „B“ zruší dynastický mír s „A“, „A“ trpí příslušnými důsledky - ztrátou 10 bodů Cti a přidáním rysu "Hanebný" k profilu jeho císaře.

Uživatel "А" a uživatel "B" uzavřeli dynastické manželství. "А" špehuje "B" a úspěšné infiltruje špióny do říše "B". "B" vidí špióny "А" v menu "Kontrašpionáž", při kliknutí na tlačítko Kontrašpionáž se dynastické manželství považuje za zrušené a trestem znovu trpí „А“.

Uživatelé můžou oplatit útočníkům v seznamu v menu "Útočníci", První útok proti nim se nebude trestat odnětím Cti. Mějte na mysli, že vždy platí trest 4 body Cti za útok Plenění.

Aristokraté

Aristokraté jsou Velcí lidé Imperiálního dvora, kteří se proslavili ve světské společnosti nebo v bitvě. Mohou se stát částí Imperiálního dvora pouze pokud jsou schváleni hráčem. Pro takovéto šlechtice existuje 8 míst u dvora. Dokud je uživatel na nižších úrovních budovy Palác, má omezení v přidávání nových aristokratů. Zvýšení o jednu úroveň dovolí přidat nového aristokrata. Aristokraté mohou být propuštěni, aby se uvolnilo místo pro nové. Uživatel má právo vyhnat členy ze seznamu "Imperiální dvůr" (všichni přijatí aristokraté u dvora) nezávisle na úrovni budovy Palác a uvolnit tak místo novým členům. Pokud uživatel nepřijme navrhovaného aristokrata do 10 hodin od jeho navrhnutí, je navrhovaný vymazán z okna "Imperátorský dvůr".

Aristokraté mohou uzavírat manželství s členy císařské rodiny. Když aristokrat uzavře manželství s členem rodokmenu císaře, stává se součástí rodiny císaře a může být vybrán za dědice císaře. Aristokraté ze seznamu "Imperátorský dvůr" nemohou dědit trůn.

Obyčejní občané v říši mají šanci stát se částí aristokracie. Pravidelně jsou automaticky podávány návrhy na přpojení se k aristokratům. Po každé vyhrané bitvě proti aktivnímu hráči v rozsahu čistých bodů x2, je 25% šance, že systém vygeneruje Velkého člověka - muže nebo ženu. Po každé vyhrané bitvě proti aktivnímu hráči mimo rozsahu čistých bodů x2, je 3% šance, že systém vygeneruje Velkého člověka - muže nebo ženu. Po každé vyhrané bitvě proti neutrální provincii je 3% šance, že systém vygeneruje Velkého člověka - muže nebo ženu. Každé 12 hodiny je 12% šance, že se vytvoří aristokrat - muž nebo žena.

Komnata šlechticů

Místo, na kterém můžete získat šlechtice. Nachází se v horní části obrazovky, a také v Hostinci. Funguje následujícím způsobem:
• Za diamanty si můžete koupit truhlice, které zaručují, že získáte Velké lidi
• Věk a vrozené dovednosti získaných šlechticů se určují na náhodném principu
• Čím vzácnější je typ truhlice, tím vyšší je šance, že získáte šlechtice korespondující vzácnosti
• Existuje šance na získání šlechtice s šestou vrozenou dovedností
• Všichni Velcí lidé zakoupení z Komnaty šlechticů, budou moct být přidáni do oddílu pro šlechtice v paláci. V sekci pro šlechtice je neomezený počet míst.
• Šlechtici z Komnaty šlechticů, kteří kandidují na manželství, se nachází pod rodokmenem.

Jména Velkých lidí:

Jména Velkých lidí se skládají ze jména a příjmení, generovaných automaticky systémem. Při uzavření manželství, žena přijímá mužovo příjmení. Výjimku tvoří pouze arabské světy, kde žena si zachovává své otcovo příjmení. Když se narodí děti, dostávají příjmení muže. Pokud za dědice císaře je vybrán jeho syn nebo aristokrat, v tom případě jeho děti vždy budou mít jeho příjmení. Pokud za dědice je vybrána dcera císaře nebo aristokratka a po dědění trůnu se vdá za aristokrata nebo člena císařské rodiny, tehdy jejich děti budou mít její příjmení. Pokud dcera císaře nebo některá aristokratka byla vdaná za aristokrata nebo člena císařské rodiny předtím, než bude určená za dědice a přebere trůn, pak její děti budou mít příjmení svého otce.

Palác

Palác je budova, ve které žijí Velcí lidé. Může být vybudován pouze a jedině v hlavním městě každého hráče. V této budově se nachází informace o každém velkém člověku v říši, a také i archiv se jmény předcházejících císařů. Jsou zde k dispozici i bonusy, které dávají Velcí lidé. Zde se uskutečňuje výběr generálů a guvernérů, zde se zvyšují úrovně osobností, určují se manželství a císaři. Základní cena budovy paláce je 250 dřeva, 250 železa, 500 kamene, přičemž maximální úroveň je 30. Každá úroveň zvyšuje o 1 maximální počet členů císařského dvora - Aristokratů. Prostřednictvím paláce hráči vytvoří a rozvíjejí císařskou rodinu ve své říši a jmenují systémem generované Velkých lidí, kteří plní různé funkce podle titulů, které mají. V každém paláci jsou dvě dodatečná křídla, které hráč může postavit - Guvernérský štáb a Generální štáb.

Guvernérský štáb

Každá úroveň po první úrovni Guvernérského štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň. Maximální úroveň je 16. První úroveň budovy Guvernérský štáb vyžaduje úroveň 1 Paláce. V začátku hry mají všichni guvernéři první úroveň zkušeností a úroveň budovy Guvernérský štáb je nula. Hráč může zvýšit úroveň zkušeností svých guvernérů hromaděním bodů za čas, po ktеrý jsou guvernéři na své pozici nebo zaplacením za jejich školení. Aby mohl za úplatu školit své guvernéry, musí mít hráč postavenou budovu Guvernérský štáb. Hra umožňuje hráčům vybrat si období (mezi 1 a 48 hodinami), po které velký člověk podstoupí výcvik a podle toho také obdrží určitý množství zkušeností.

Guvernér

Guvernér je Velký člověk, který je pověřený vládnout v provincii, kolonii nebo obchodní stanici. Každý Velký člověk může být guvernérem pouze jedné provincie, kolonie nebo obchodní stanice. Velký člověk může být na tomto postavení až když dosáhne plnoletosti. Císař, který v je původním nastavení guvernérem hlavního města nemůže být guvernérem v jiných provinciích, koloniích nebo obchodních stanicích. Guvernér může být jmenován Generálem v obraně a Generálem v útoku. Velký člověk může být současně guvernérem i generálem v obraně nebo v útoku v jedné a té samé provincii, kolonii nebo obchodní stanici. Nemůže být Guvernérem na jednom místě a Generálem v obraně na jiném místě, stejně jako nemůže být Generálem v obraně na dvou místech. Guvernér získává zkušenosti během doby, po kterou zastává guvernérský post. Jeden bod zkušenosti je získán za 0.6 min. Nejvyšší úroveň zkušeností, které guvernér může dosáhnout je 20. Císař má bonus k tomuto limitu - může dosáhnout až 30. úroveň zkušeností.

Poznámka: Zkušenosti guvernéra se hromadí pouze, dokud je Velký člověk na pozici guvernéra. Pokud ho hráč nejmenoval na tuto pozici nebo se v té době Velký člověk účastnil bitvy, žádné zkušenosti se nehromadí.

Generální štáb

Každá úroveň po první úrovni Generálního štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň. Maximální úroveň 16. První úroveň budovy Generální štáb vyžaduje 1. úroveň Paláce.

Na začátku hry všichni generálové mají úroveň 1 zkušenosti a úroveň 0 Generální štáb. Hráč může zvýšit úroveň zkušeností svých generálů prostřednictvím bodů z bitev nebo zaplacením jejich výcviku. Abyste mohli zaplatit výcvik svým generálům, musíte mít budovu Generální štáb. Hra umožňuje hráčům vybrat si období (mezi 1 a 48 hodinami), po které velký člověk podstoupí výcvik a podle toho také obdrží určitý množství zkušeností.

Generál

Aby byl jmenován generálem, Velký člověk musí být plnoletý. Existují 2 typy generálů:

 • Generál v útoku - vůdce armády v čase útoku proti jiné provincii, kolonii nebo strážnici. Každý Velký člověk může být Generálem v útoku pouze na jednom místě. Když generál v útoku prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo vypálení, existuje 5% šance, že bude zabit. Císař není výjimkou a též může být jmenován Generálem v útoku. Když císař, jmenovaný na Generála v útoku, prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo vypálení, má 1% šanci, že bude zabit. Generál v útoku může být jmenován hráčem při odesílání útoku. Tito generálové se zúčastní v útocích na jiné hráče na místě, kam je vyslán útok. Jmenovaní generálové v útoku se zúčastní v odeslaných útocích, přičemž jejich armáda bude dostávat jejich bonusy za dovednosti. Jmenovaný generál v útoku se zúčastní pouze útoku, do kterého byl jmenován a po té, pro následující útok musí hráč opět vybrat generála v útoku. Pozice není stálá a trvá pouze po dobu útoku. V případě že, generál v útoku zemře dřív než udeří útok, neúčastní se generál tohoto útoku. Do jednoho útoku je možné poslat pouze jednoho generála v útoku. Každý Velký člověk může být jmenován Generálem v útoku pouze v jednom útoku. Jeden Velký člověk může být současně guvernérem i být vyslán jako Generál v útoku ze stejné provincie, kolonie nebo strážnice. Může být také guvernérem jednoho místa a být vyslán do útoku jiným, ale nikdy nemůže být Generálem v útoku ve dvou útocích.
 • Generál v obraně - vůdce armády napadeného hlavního města, provincie, kolonie nebo strážnice. Každý Velký člověk může být Generál v obraně pouze v jedné provincii, kolonii nebo strážnici. Když Generál v obraně prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo vypálení, existuje 1% možnost, že bude zabit. Uživatel může jmenovat Velké lidi za Generály v obraně, kteří budou chránit příslušnou provincii, kolonii nebo strážnici. Každý Velký člověk, který dosáhl plnoletosti (16 let), může být jmenován na pozici Generál v obraně. Císař není výjimkou z generálů a těž může být jmenován za Generála v obraně. Jestliže císař jmenovaný na Generála v obraně, prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo vypálení, má 0% šanci, že bude zabit. Jmenovaní generálové se vždy zúčastňují v útocích, vyslaných na místo, kam jsou jmenováni. Pokud uživatel nechce, aby se jeho generál zúčastnil bitev, musí ho uvolnit z příslušné pozice. Pokud nemá jmenovaného generála, bitva probíhá bez generála a následně armáda nebude dostávat jeho bonus z dovedností.

V provincii, kolonii nebo strážnici může být jmenován pouze jeden generál v obraně. Jeden Velký člověk může být současně i guvernér i generál v obraně jedné a té samé provincie, kolonie nebo strážnice. Také může být guvernérem a generálem v obraně na dvou různých místech, ale nikdy nemůže být generálem v obraně na více než jednom místě.

Když je Velký člověk jmenován guvernérem v jedné provincii a generálem v obraně ve stejné nebo jiné provincii, dává guvernérský bonus provincii, v které je guvernér, a generálský bonus provincii, v které je generál.

Velký člověk může být současné Generál v obraně a i generál v útoku. V tomto případe když je vyslaný do útoku a v tom stejném čase bude napadnutá provincie, kolonie nebo strážnice, v které je generál v obraně, potom se nezúčastňí bitvy a proto armáda nedostane jeho bonus z generálských dovedností.

Velký člověk může být současně guvernér a generál v obraně pouze v jednom panství a guvernér a generál v útoku ve dvou různých panstvích. V tomto případě, provincie, ve které je guvernér, nebude dostávat příslušné bonusy od guvernéra, po dobu, kdy je jmenován generálem v útoku a vede vojsko na misi. Armáda v provincii, ve které je generálem v obraně, též nebude dostávat příslušný generálský bonus, když je jmenován jako generál v útoku. Během útoku bude jeho generálský bonus dostávat pouze armáda, se kterou je vyslaný do útoku. Po skončení útoku, když se Velký člověk vrátí na pozici guvernér a generál v obraně, začne znovu dávat bonus příslušným provinciím.

Když uživatel vysílá útok, je ve výchozím nastavení vždy vybrán jeho nejvíce dovedný a zkušený generál. Pokud uživatel sám nezvolí jiného generála, tak vyšle svého nejsilnějšího generála do bitvy.

Zkušenost generálů

Zkušenost na pozici generála se hromadí, když Velký člověk jmenovaný na pozici generála, vyhraje bitvu proti hráčům v rozsahu x2, neutrálnímu městu nebo Táboru barbarů.

Generálové vyhrají 1 bod zkušenosti v bitvě proti hráči, pokud zničí armádu ve zlatém ekvivalentu (ne vynásobeném x 2 za body, ale opravdovém), který se rovná počtu čistých bodů uživatele před bitvou, vydělenému 100. To znamená, že zkušenost generála se vypočítá, když vynásobíme zlatý ekvivalent (GE) zničených armád x 100 a výsledek vydělíme čistými body uživatele před bitvou.

Generálové získávají jeden bod zkušeností v bitvě, pokud napadnou nezávislé město nebo Tábor barbarů, které mají armády ve zlatém ekvivalentu (nevynásobený 2x za body, ale opravdový), který se rovná počtu čistých bodů uživatele před bitvou, vynásobených 1,5. To znamená, zkušenost generála se vypočítá, když vydělíme zlatý ekvivalent (GE) celé armády nezávislého města nebo Tábora barbarů čistými body uživatele vynásobenými 1,5.

Generál získá body zkušenosti za úspěšnou bitvu proti nezávislému městu pouze jednou. To znamená, že pokud generál povede druhou nebo následující bitvy proti stejnému nezávislému městu, nedostane žádné body za zkušenost. Pokud jiný generál povede misi k tomuto stejnému nezávislému městu, tak získá body za zkušenost, protože to bude jeho první bitva proti tomuto neutrálnímu městu. A znovu za žádné další mise nedostane body za zkušenost. Jeden generál může zvítězit nad několika nezávislými provinciemi a tehdy dostane za každé vítězství body za zkušenost.

Každý Velký člověk v paláci má zkušenost za pozici guvernér a generál. Zkušenost za obě dvě pozice se měří v bodech. Nahromadění bodů vede k zvýšení úrovně zkušenosti. Každá z obou pozic má přesně 20 úrovní, jako i dosažení každé jedné úrovně vyžaduje sesbírání určitého počtu bodů. Výjimkou je císař, který může dosáhnout 30 úrovně zkušenosti na obou pozicích.

Na začátku hry každý Velký člověk je na první úrovni generála a první úrovni guvernéra, což znamená, že nebude mít žádné dovednosti pro tyto dvě pozice. Zvyšovaní úrovní je možné pouze tehdy, pokud Velký člověk bude jmenován na příslušnou pozici. Každé zvýšení úrovně uvolňuje po jedné dovednosti, a to závisí od pozice. Zvýšení úrovně dovednosti generála uvolňuje jednu generálskou dovednost, a zvýšení úrovně dovednosti guvernéra jednu guvernérskou dovednost.

Velký člověk musí nashromáždit 200 bodů dovednosti na pozici guvernér/generál, aby mohl přejít na 2 úroveň dovednosti. Nutné body jsou zobrazené v tabulce pod odstavcem. 1 bod dovednosti na pozici guvernéra se získává za 0.6 minut.

Zkušenosti Generála / Guvernéra
Úroveň Velcí Lidé Císař
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Placené zvýšení zkušenosti

Hráči můžou zaplatit za vyšší úroveň dovednosti Generálů a Guvernérů. Funkce placeného výcviku Velkých lidí je přístupná v Paláci.
Systém umožňuje uživateli vybrat si období (1 až 48 hodin) po které bude Velký člověk trénován a podle toho získá body zkušeností (popis je níže). Každá úroveň po první úrovni Generálního / Guvernérského štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni Generálního/Guvernérského štábu je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň.

Hodiny Zkušenosti
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200

(Jedná se o základní hodnoty při rychlosti x1, které je potřeba vynásobit rychlostí světa.)
Velký člověk může být školený na Guvernéra nebo Generála dokonce i když nebyl jmenován na příslušnou pozici. V tomto případě se zvýšení dovednosti na obě dvě pozice uskuteční pouze pomocí placených výcviků. Je to proto, že když Velký člověk není jmenován na příslušnou pozici, nehromadí body dovednosti. Výcvik generálů a guvernérů nemá vliv na plnění jejich povinností. Když se guvernér cvičí, nepřestává být guvernérem v příslušné provincii a provincie dostává příslušný bonus. I když je generál v obraně momentálně ve výcviku, pokračuje v obraně své provincie a zúčastňuje se obrany, pokud je na ni vyslán útok. Generál může být vyslán do útoku, i když pokračuje jeho výcvik a výcvik nebude přerušen. Dokud je Guvernér nebo Generál ve výcviku, nemůže uzavírat manželství v cizí říši. Výcvik může být zkrácen pomocí diamantů, přičemž cena zkrácení o 1 hodinu zbývajícího času je za 850 diamantů.

Talenty

Každý Velký člověk může mít mezi 1 a 4 dědičnými rysy charakteru, které se nazývají talenty. Tyto talenty se dědí po matce a po otci, při narození. Talenty rodičů se dědí na náhodném principu. Šance, že se dítě narodí s více talenty se zvyšuje se zvyšováním úrovně budovy Palác. Velký člověk má tyto talenty od narození do smrti, a tyto nemůžou být měněny. Císař může získat ještě jeden charakterový rys - Hanebný. Tento rys charakteru se získává při porušení Dynastického míru a není dědičný.

Každý dědičný talent odpovídá určité dovednosti. Pokud má Velký člověk dědičný talent a příslušnou dovednost, pak se jejich účinek sčítá. Tímto způsobem lidé s rozvinutou dovedností a příslušným talentem dosahují vyšších úrovní bonusu než člověk, který má jen dovednost nebo pouze talent.

Příklad: Velký člověk má určitý talent a příslušnou dovednost. Jeho dovednost je na třetí úrovni a dává mu 10% z bonusu. Talent příslušné dovednosti mu dává 5% z toho stejného bonusu. To znamená, že když Velký člověk má talent i dovednost na třetí úrovni, tak dostane 15% bonus.

Existují speciální talenty, které můžou mít pouze někteří z Velkých lidí. Tyto charakteristické rysy nejsou ve spojení s žádnými dovednostmi, ale dávají unikátní bonus člověku, který je má. Speciální talenty jsou:

 • Dědic - tento rys má pouze dědic. Bonus, který dostává dědic je +5 morálky při bitvě, +5 štěstí na den v provincii, v které je guvernér (pokud je guvernér).
 • Císař - tento rys má pouze císař. Bonus, který dostává císař je +5 morálky při bitvě, +5 štěstí na den pro hlavní město (Císař je vždy guvernér hlavního města)
 • Hanebný - Císař dostává tento rys charakteru při porušení dynastického manželství. Může si ho zasloužit víc než jedenkrát a účinnost se hromadí. Při změně císaře se tento rys nedědí. Trest je -5 morálky při bitvě.

Dovednosti Velkých lidí

Dovednosti jsou nabyté rysy charakteru Velkého člověka v průběhu jeho života. Velcí lidé můžou nabýt dovednosti zvýšením jejich zkušeností na pozici guvernér nebo generál. V začátku hry Velcí lidé nemají žádné dovednosti. Když dosáhnou další úrovně zkušeností, potom získají novou dovednost. Nová dovednost se vybírá hráčem a dává určitý bonus Velkému člověku, který ji získá.

Existují dva druhy dovedností - dovednosti pro guvernéra a dovednosti pro generála. Každý Velký člověk může získat dovednosti z obou druhů. Každá zručnost má přesně tři úrovně, které se získávají jednotlivě. Když Velký člověk dosáhne následující úroveň dovednosti pro guvernéra nebo generála, musí si vybrat mezi 2 různými dovednostmi z příslušného druhu. Když Velký člověk dosáhne svou úroveň jako guvernér, budou mu nabídnuty 2 různé guvernérské dovednosti, pokud zvýší svou úroveň jako generál, budou mu nabídnuty tři různé generálské dovednosti.

Tři dovednosti, ktеré jsou nabídnuty jsou směsí zlepšení už získaných nebo nových dovedností. Hráč si může vybrat pouze jednu z třech dovedností. První z třech dovedností zlepšuje druh, už existující dovednosti, to znamená, že dovednost, kterou má je zlepšena. Druhá z třech dovedností může být náhodná dovednost, kterou Velký člověk má nebo ještě nemá. Třetí nabídnutá dovednost bude nová a bude na první úrovni. V případech, když Velký člověk nemá žádné dovednosti, budou mu nabídnuty 2 nové dovednosti a to na principu náhody.

Pokud má Velký člověk pouze dovednosti, které jsou 5. úrovně, budou mu nabídnuty dvě nové, náhodné, dovednosti. Pokud má Velký člověk pouze jednu dovednost, která není 5. úrovně, hra mu nabídne zlepšení této dovednosti a jednu novou náhodnou dovednost. Pokud má Velký člověk nějaké úrovně všech dovedností (ale, ne na úrovni 5) kromě 1 chybějící dovednosti, bude mu v takovém případě nabídnuta jediná zůstávající nová dovednost a jedna náhodná dovednost pro zlepšení. Pokud má Velký člověk úrovně 1 až 4 všech dovedností, bude v tomto případě mít výběr zlepšení mezi dvěma náhodnými dovednostmi. Jestliže nabízené se nabízené dovednosti hráči nehodí, můžou být změněny. Za cenu 1700 diamantů hra vygeneruje a nabídne nové. V případech, kdy císař zemře nebo je zabit a jiný Velký člověk zdědí jeho trůn (následník), je vynulování všech jeho dovedností(když nějaké má) zdarma. Bezplatné vynulování je jednorázové. Nabízené dovednosti můžou být změněny 3x, přičemž cena za první směnu je 1700 diamantů. V kterýkoliv okamžik hry mají uživatelé možnost vynulovat a smazat všechny nashromážděné do tohoto momentu dovednosti jednoho Velkého člověka. Jak guvernérské, tak i generálské dovednosti mohou být vynulovány, což se provádí zvlášť pro každou pozici. Cena za vynulovaní dovedností je 3400 diamantů. Tato možnost je aktivní v daném guvernérském nebo generálském panelu, v profilu Velkého člověka.

Výběr dovedností je možný v profilu Velkého člověka.

Nulování dovedností Velkého člověka nenuluje jeho zkušenost. Zkušenost Velkého člověka nemůže být odebraná žádným způsobem.

Veliký člověk musí strávit 2hodin na pozici, aby obdržel bonus za dovednosti.

Typy dovedností

Dovednosti generálů

 • Velitel lukostřelců: bonus k útoku pěchoty lukostřelců. Úroveň 1: +2% útok; Úroveň 2: +4% útok; Úroveň 3: +6% útok; Úroveň 4: +10% útok; Úroveň 5: +15% útok;
 • Velitel pěší roty: bonus k útoku na šermíře a kopiníky. Úroveň 1: +2% útok; Úroveň 2: +4% útok; Úroveň 3: +6% útok; Úroveň 4: +10 útok; Úroveň 5: +15% útok
 • Velitel kavalerie: bonus k útoku na kavalerie. Úroveň 1: +2% útok; Úroveň 2: +4% útok; Úroveň 3: +6% útok; Úroveň 4: +10% útok; Úroveň 5: +15% útok
 • Obléhací odborník: zvyšuje počet strojů, které můžou střílet na pevnosti ve stejný čas. Úroveň 1: +2% k maximálnímu; Úroveň 2: +4% k maximálnímu; Úroveň 3: +6% k maximálnímu; Úroveň 4: +10% k maximálnímu; Úroveň 5: +15% k maximálnímu
 • Útočník: bonus morálky k armádě v útoku. Úroveň 1: +2 morálky; Úroveň 2: +4 morálky; Úroveň 3: +6 morálky; Úroveň 4: +8% morálky; Úroveň 5: +12% morálky
 • Obránce: bonus morálky k armádě v obraně. Úroveň 1: + 2 morálka; Úroveň 2: + 4 morálka; Úroveň 3: + 6 morálka; Úroveň 4: +8% morálka; Úroveň 5: +12% morálka
 • Strážce pevnosti: bonus k životním bodům pevnosti. Úroveň 1: +4% bonus; Úroveň 2: +6% bonus; Úroveň 3: + 10% bonus; Úroveň 4: +14% bonus; Úroveň 5: +20% bonus;
 • Vrah generálů: zvyšuje šanci, že bude zabit nepřátelský generál, pokud prohraje bitvu. Úroveň 1: +5% šance; Úroveň 2: +10% šance; Úroveň 3: +20% šance; Úroveň 4: +30% šance; Úroveň 5: +50% šance;
 • Uprchlík: snižuje šanci u Generála, že bude zajat nebo zabit, pokud ztratí bitvu. Úroveň 1: - 5% šance; Úroveň 2: - 10% šance; Úroveň 3: - 15% šance; Úroveň 4: -20% šance; Úroveň 5: -25% šance
 • Plenitel: zvyšuje sílu plenění armády. Úroveň 1: +4% síla plenění; Úroveň 2: +6% síla plenění; Úroveň 3: +10% síla plenění; Úroveň 4: +14% síla plenění; Úroveň 5: +20% síla plenění
 • Lupič: zvyšuje nosnosti armády. Úroveň 1: +4% nosnost; Úroveň 2: +6% nosnost; Úroveň 3: +10% nosnost; Úroveň 4: +14% nosnost; Úroveň 5: +20% bonus
 • Vůdce: zvyšuje rychlost armády. Úroveň 1: +4% rychlost; Úroveň 2: +6% rychlost; Úroveň 3: +10% rychlost; Úroveň 4: +14% rychlost; Úroveň 5: +20% rychlost
 • Posádkový taktik: zvyšuje posádkovou kapacitu Pevnosti. Úroveň 1: +4% posádkový kapacita; Úroveň 2: +6% posádkový kapacita; Úroveň 3: +10% posádkový kapacita; Úroveň 4: +14% posádkový kapacita; Úroveň 5: +20% posádkový kapacita
 • Polní taktik: zvyšuje životní body polní armády. Úroveň 1: +1% životní body; Úroveň 2: +2% životní body; Úroveň 3: +4% životní body; Úroveň 4: +6% životní body; Úroveň 5: +10% životní body
 • Útočný taktik: zvyšuje útok útočící armády. Úroveň 1: +1% útok; Úroveň 2: +2% útok; Úroveň 3: +4% útok; Úroveň 4: +6% útok, Úroveň 5: +10% útok
 • Obránce civilistů: zvyšuje počet obyvatel chráněných před nepřátelským pleněním, který umožňuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% obyvatelstva; Úroveň 2: +20% obyvatelstva; Úroveň 3: +30% obyvatelstva; Úroveň 4: +40% obyvatelstva; Úroveň 5: +60% obyvatelstva
 • Obránce surovin: zvyšuje množství chráněných surovin při nepřátelském útoku, které umožňuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% surovin; Úroveň 2: +20% surovin; Úroveň 3: +30% surovin; Úroveň 4: +40% surovin; Úroveň 5: +80% surovin
 • Vedoucí strážnice: zvyšuje maximální počet jednotek ve strážnici. Úroveň 1: +2% limit; Úroveň 2: +4% limit; Úroveň 3: +6% limit; Úroveň 4: +10% limit; Úroveň 5: +15% limit
 • Defenzivní taktik - zvyšuje útok bránící armády: Úroveň 1: 1% bonus, Úroveň 2: 2% bonus, Úroveň 3: 4% bonus, Úroveň 4: 6% bonus, Úroveň l 5: 10% bonus

Dovednosti guvernérů:

 • Instruktor lukostřelců: zkracuje čas výcviku všech lukostřelců. Úroveň 1: - 5% doba cvičení; Úroveň 2: - 10% doba cvičení; Úroveň 3: - 15% doba cvičení; Úroveň 4: - 20% doba cvičení; Úroveň 5: - 30% doba cvičení

  Guvernér musí strávit alespoň 6 hodin na své postu ve světě s rychlostí x4/ 2 hodiny ve světě s rychlostí x10, než začne mít dovednost účinek.

 • Mistr obléhacíchh strojů: snižuje čas stavění všech obléhacích strojů. Úroveň 1: - 5% času; Úroveň 2: - 10% doba cvičení; Úroveň 3: - 15% doba cvičení; Úroveň 4: - 20% doba cvičení; Úroveň 5: - 30% doba cvičení

  Guvernér musí strávit alespoň 6 hodin na své postu ve světě s rychlostí x4/ 2 hodiny ve světě s rychlostí x10, než začne mít dovednost účinek.

 • Instruktor pěchotních jednotek: snižuje čas cvičení všech šermířů a kopiníků. Úroveň 1: - 5% doba cvičení; Úroveň 2: - 10% doba cvičení; Úroveň 3: - 15% doba cvičení; Úroveň 4: - 20% doba cvičení; Úroveň 5: - 30% doba cvičení

  Guvernér musí strávit alespoň 6 hodin na své postu ve světě s rychlostí x4/ 2 hodiny ve světě s rychlostí x10, než začne mít dovednost účinek.

 • Instruktor kavalerie: snižuje dobu výcviku všech jednotek Kavalerie. Úroveň 1: - 5% doba cvičení; Úroveň 2: - 10% doba cvičení; Úroveň 3: - 15% doba cvičení; Úroveň 4: - 20% doba cvičení; Úroveň 5: - 30% doba cvičení

  Guvernér musí strávit alespoň 6 hodin na své postu ve světě s rychlostí x4/ 2 hodiny ve světě s rychlostí x10, než začne mít dovednost účinek.

 • Dřevorubec: zvyšuje produkci dřeva. Úroveň 1: + 2% produkce; Úroveň 2: + 4% produkce; Úroveň 3: + 6% produkce; Úroveň 4: + 8% produkce; Úroveň 5: + 12% produkce
 • Horník: zvyšuje produkci železa. Úroveň 1: +2% produkce; Úroveň 2: +4% produkce; Úroveň 3: +6% produkce; Úroveň 4: +8% produkce; Úroveň 5: +12% produkce
 • Kameník: bonus k produkci kamene. Úroveň 1: 2% bonus; Úroveň 2: 4% bonus; Úroveň 3: 6% bonus; Úroveň 4: 8% bonus; Úroveň 5: 12% bonus
 • Výběrčí daní: bonus k obdrženému zlatu z daní. Úroveň 1: 2% bonus; Úroveň 2: 4% bonus; Úroveň 3: 6% bonus; Úroveň 4: 8% bonus; Úroveň 5: 12% bonus
 • Duchovní vůdce: každodenní bonus štěstí. Úroveň 1: +2 štěstí; Úroveň 2: +4 štěstí; Úroveň 3: +6 štěstí; Úroveň 4: +8 štěstí; Úroveň 5: +12 štěstí
 • Farmář: bonus ke kapacitě statků. Úroveň 1: 2% bonus; Úroveň 2: 4% bonus; Úroveň 3: 6% bonus; Úroveň 4: 8% bonus; Úroveň 5: 12% bonus
 • Architekt: bonus k limitu domů. Úroveň 1: 4% bonus; Úroveň 2: 6% bonus; Úroveň 3: 10% bonus; Úroveň 4: 14% bonus; Úroveň 5: 20% bonus
 • Byrokrat: zvyšuje účinnost panství až do 100%. Úroveň 1: 4% bonus; Úroveň 2: 6% bonus; Úroveň 3: 10% bonus; Úroveň 4: 14% bonus; Úroveň 5: 20% bonus
 • Miláček národa: snižuje šance pro vzpoura nebo povstání. Úroveň 1: 5% šance; Úroveň 2: 10% šance; Úroveň 3: 20% šance; Úroveň 4: 30% šance; Úroveň 5: 50% šance
 • Kolonizátor: čas potřebný pro kolonii než se změní v provincii se zkrátí. Úroveň 1: o 4 % méně času potřeba, Úroveň 2: o 6% méně času potřeba, Úroveň 3: o 10% méně času potřeba, Úroveň 4: o 14% méně času potřeba, Úroveň 5: o 20% méně času potřeba
 • Logistik: sníží ztrátu Štěstí vzhledem k vzdálenosti kolonie od říše. Úroveň 1: -4% ztráta Štěstí; Úroveň 2: -6% ztráta Štěstí; Úroveň 3: -10% ztráta Štěstí; Úroveň 4: -14% ztráta Štěstí; Úroveň 5: -20% ztráta Štěstí
 • Mistr obchodník: zvyšuje obchodní potenciál panství. Úroveň 1: +4% obchodní potenciál; Úroveň 2: 6% obchodní potenciál; Úroveň 3: +10% obchodní potenciál; Úroveň 4: +14% obchodní potenciál; Úroveň 5: +20% obchodní potenciál
 • Obchodník surovin: zvyšuje kapacitu trhu. Úroveň 1: +10% kapacita; Úroveň 2: +20% kapacita; Úroveň 3: +30% kapacita; Úroveň 4: +40% kapacita; Úroveň 5: +60% kapacita
 • Tajný agent: poskytuje bonus k úrovním kontrašpionáže. Úroveň 1: +1 úroveň ; Úroveň 2: +2 úrovně; Úroveň 3: +3 úrovně; Úroveň 4: +4 úrovně; Úroveň 5: +5 úrovní
 • Pracovník Říše: zvyšuje limit Štěstí. Úroveň 1: +2 limit Štěstí; Úroveň 2: +4 Štěstí; Úroveň 3: +6 Štěstí; Úroveň 4: +8 Štěstí; Úroveň 5: +12 Štěstí
 • Odborník statků - Přidává bonus k základní kapacitě statků: Úroveň 1:1 000, Úroveň 2: 2 000, Úroveň 3: 4 000, Úroveň 4: 6 000, Úroveň 5: 10 000

Císařské dovednosti:

Tyto guvernérské dovednosti jsou přístupné pouze císaři.

 • Nejvyšší Generál: všichni generálové v říši získají více zkušeností. Úroveň 1: +2% zkušeností; Úroveň 2: +4% zkušeností; Úroveň 3: +6% zkušeností; Úroveň 4: +10% zkušeností; Úroveň 5: +15% zkušeností
 • Nejvyšší Guvernér: všichni guvernéři v říši získají více zkušeností. Úroveň 1: +2% zkušeností; Úroveň 2: +4% zkušeností; Úroveň 3: +6% zkušeností; Úroveň 4: +10% zkušeností; Úroveň 5: +15% zkušeností
 • Milován Bohy: bonus k odměně z chrámu. Úroveň 1: 1%; Úroveň 2: 2%; Úroveň 3: 4%; Úroveň 4: 6%; Úroveň 5: 10%
 • Civilní vědec: bonus k době na civilní výzkumy. Úroveň 1: 1%; Úroveň 2: 2%; Úroveň 3: 4%; Úroveň 4: 6%; Úroveň 5: 10%
 • Vojenský vědec: bonus k době na vojenské výzkumy. Úroveň 1: 1%; Úroveň 2: 2%; Úroveň 3: 4%; Úroveň 4: 6%; Úroveň 5: 10%
 • Vojenský ekonom: menší údržba celé armády. Úroveň 1: 1% snížení; Úroveň 2: 2% snížení; Úroveň 3: 4% snížení; Úroveň 4: 6% snížení; Úroveň 5: 10% snížení
 • Bankéř: bonus k úroku z banky. Úroveň 1: 1%; Úroveň 2: 2%; Úroveň 3: 4%; Úroveň 4: 6%; Úroveň 5: 10%
 • Dopravní expert: bonus ke kapacitě nákladového nádraží v celé říši. Úroveň 1: +5%; Úroveň 2: +10%; Úroveň 3: +15%; Úroveň 4: +20%; Úroveň 5: +30%
 • Civilní stavitel: snižuje dobu stavění civilních budov v celé říši. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba

  Císař musí být na své pozici alespoň 24 hodin, aby tato dovednost nabyla účinnosti.

 • Vojenský stavitel: snižuje dobu stavění vojenských budov v celé říši. Úroveň 1: -1% doba stavění; Úroveň 2: -2% doba stavění; Úroveň 3: -4% doba stavění; Úroveň 4: -6% doba stavění; Úroveň 5: -10% doba stavění

  Císař musí být na své pozici alespoň 24 hodin, aby tato dovednost nabyla účinnosti.

 • Polní vyzvědač - rozšiřuje rádius polní špionáže: Úroveň 1: 4 body, Úroveň 2: 6 bodů, Úroveň 3: 10 bodů, Úroveň 4: 15 bodů, Úroveň 5: 25 bodů
 • Odborník na špionáž - poskytuje bonusové úrovně výzkumu "Špionáž": Úroveň 1: +1 úroveň, Úroveň 2: +2 úroveň, Úroveň 3: +3 úroveň, Úroveň 4: +4 úroveň, Úroveň 5: +5 úroveň