ظرفیت حمل  

پارامتر واحد تعداد منبع یک واحد، سرباز یا واگن نقل و انتقال که می توانند از یک ایالت / مستعمره یا شهر مستقل دشمن غارت شود را مشخص می کند.