پاداشهای اضافی دولت  

نسخه گسترده ای از ماژول دولتها. در یک دوره زمانی، تأثیرات اضافی جدید دیگری برای دولت شما ایجاد می شود. در مورد تولید تاثیرات جدید و تاریخی که می توان آنها را فعال کرد، یک پیام سیستمی به شما اطلاع داده می شود. شما می توانید تاثیرات اضافی را فعال کنید حتی اگر دولت شما خنثی باشد. با پرداخت الماس می توانید در مدت 3 ساعت پس از تولید اثرات ایجاد شده اتوماتیک را با سایر تاثیرات جایگزین کنید. به خاطر داشته باشید که تأثیرات اصلی دولت اثرات اضافی را لغو نمی کند. به عنوان مثال، اثر اضافی "+X برابر بالاتر از جریمه رضایتمندی برای هر گروه واحد سرباز استخدام شده" حتی اگر دولت منتخب بربریت باشد " بدون از دست دادن رضایتمندی هنگام استخدام "از پاداش مثبت و جریمه رضایتمندی فعال خواهد بود. هنگام استخدام ارتش همچنین، اثر اصلی مانند "10٪ فناوری های اقتصادی" سریعتر و ارزان تر و اثر اضافی مانند "3٪ فناوری های اقتصادی" کندتر و گرانتر بودن جمع بندی می شود و در کل اثر 7٪ فناوری های اقتصادی سریعتر و ارزان تر اعمال می شود

پادگان  

پادگان تعداد نیروهای مستقر در قلعه شما را تعیین می کند. اگر سازه ای مورد حمله قرار گیرد، هر نظامی غیر مستقر در پادگان در این سازه در نبرد میدانی با دشمن ملاقات خواهد کرد

اندازه پادگان شما برابر است با سطح قلعه پادگان پایه به علاوه هر پیشرفت از فناوری معماری نظامی یا مهارت عمومی مسئول پادگان.

نیروهای مستقر در پادگان متحمل هزینه نگهداری نمی شوند و از دست دادن روحیه در حصر قلعه تأثیر نمی پذیرند. حمله کمانداران به طور قابل توجهی افزایش می یابد. موتورهای محاصره در پادگان برای تعدادی از سربازان برابر با تخمین آنها محاسبه می شود.

در طول نبرد، نیروهای پادگان فقط در دو خطوط نبرد مستقر می شوند: خط مقدم و توپخانه. خط مقدم پادگان هیچ لشگری ندارد و از سواره نظام و پیاده نظام پادگان تشکیل شده است.

در طی حمله قلعه نیروهای پادگان فقط توسط کمانداران دشمن مورد حمله قرار می گیرند و فقط 20٪ از حمله آنها را متحمل می شوند. تیراندازان دشمن خط مقدم پادگان را بر خط توپخانه اولویت می دهند.

در طی حمله قلعه، دشمن فقط توسط کمانداران مستقر در پادگان و توپخانه مورد حمله قرار می گیرند.

پادگان سواره نظام  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، آموزش
تحقیقات پیش نیاز: اصول نظامینبرد تن به تنمحدوده حملهزرهتمرین نظامیاسبهای جنگی 1
حداکثر سطح: 20

آموزش و ارتقاء سواره نظام را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت آموزش ساختمان را افزایش می دهد.

واحدهایی که می توانند آموزش داده شوند عبارتند از:
- سواره نظام سبک
- سواره نظام سنگین
- پهلوان

پادگان پیاده نظام  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، آموزش
تحقیقات پیش نیاز: اصول نظامینبرد تن به تن 1
حداکثر سطح: 20

آموزش و ارتقاء شمشیرزنان و نیزه داران را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت آموزش ساختمان را افزایش می دهد.

واحدهایی که می توانند آموزش داده شوند عبارتند از:
- نیزه دار سبک
- نیزه دار سنگین
- زره پوش
- شمشیرزن سبک
- شمشیرزن سنگین
- محافظان

پادگان کمانداران  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، آموزش
تحقیقات پیش نیاز: اصول نظامیمحدوده حمله 1
حداکثر سطح: 20

آموزش و ارتقاء کمانداران را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت آموزش ساختمان را افزایش می دهد.

واحدهایی که می توانند آموزش داده شوند عبارتند از:
- کماندار سبک
- کماندار سنگین
- کماندار نخبه

پادگانها  

کلمه مشترک برای تمام ساختمانهایی که واحدهای استخدامی و آموزشی هستند.

ظرفیت پادگان با فعال کردن پرمیوم 20%افزایش می یابد.

پایتخت  

اولین ایالت ضمیمه شده اصلی که یک بازیکن دارد. پایتخت پاداشهای مزارع را دارد، بنابراین رشد خالص جمعیت مثبت را بسادگی می تواند حفظ کند.آن همچنین از 10% پاداش تولید تمام منابع، 20% پاداش حد مجاز امتیاز رضايتمندی، 20% پاداش امتیازات روزانه رضايتمندی، 20% امتیازات ضربه پذیری در دفاع تمام واحدهای نظامی، 30% پاداش به امتیاز ضربه پذیری قلعه و 10+ پاداش امتیاز روحیه در دفاع سود می برد. اینجا جایی است که طلا انبار می شود و تحقیقات منحصرا سفارش داده می شوند.

پایگاه فرمانداری  

ساختمان اقتصادی.
نوع: پایتخت، توسعه
پیش نیازها: کاخ 1
حداکثر سطح: 16

ماژول اضافه شده به کاخ. اجازه می دهد تا شما با پرداخت منابع سطح فرمانداران خود را ارتقا دهید. هر سطح بعد از سطح 1 پایگاه فرمانداری تجربه دریافت شده از آموزش را به میزان 5% افزایش می دهد. هر دو سطح آموزش همزمان یک فرد بزرگ دیگر را امکانپذیر می کند. در سطح 16 پایگاه فرمانداری تا 8 فرد بزرگ میتوانند به طور همزمان آموزش ببینند.

شما می توانید افراد بزرگ خود را از طریق پروفایلشان و باریکه آموزش در باریکه فرمانداری در کاخ آموزش دهید.

پایگاه ژنرالها  

ساختمان اقتصادی.
نوع: پایتخت، توسعه
پیش نیازها: کاخ 1
حداکثر سطح: 16

ماژول اضافه شده به کاخ. اجازه می دهد تا شما را با پرداخت منابع سطح ژنرالهای خود را ارتقا دهید. هر سطح بعد از سطح 1 پایگاه ژنرال تجربه دریافت شده از آموزش را به میزان 5% افزایش می دهد. هر دو سطح آموزش همزمان یک فرد بزرگ دیگر را امکانپذیر می کند. در سطح 16 پایگاه ژنرال تا 8 فرد بزرگ میتوانند به طور همزمان آموزش ببینند.

شما می توانید افراد بزرگ خود را از طریق پروفایلشان و باریکه آموزش در باریکه فرمانداری در کاخ آموزش دهید.

پرداخت وام  

میزان طلای امپراطوری که بطور خودکار در هر ساعت به بانک پرداخت می شود.

پرمیوم اتحاد  

بسته پاداش به صورت ماهانه که بدون توجه به اینکه عضو اتحاد هستید یا نه، می تواند فعال شود. پرمیوم اتحاد مزایای ارزشمندی را در برابر رقبای شما فراهم می کند. اگر بخشی از یک اتحاد باشید، حتی اگر اشتراک فعال ندارید، پاداش می گیرید به شرط آنکه حداقل یکی از متحدان اشتراک فعال داشته باشد. با این وجود، با مشترک شدن، تعداد مشترکین اتحاد را افزایش می دهید و در نتیجه پاداش بیشتری می گیرید. هرچه تعداد مشترکان بیشتر باشد، مزایای آن در برابر مخالفان شما بیشتر خواهد بود. اشتراک ماهانه است و پس از فعال شدن، هر 30 روز تقویم به طور خودکار تمدید می شود. در هر زمان می توانید آن را لغو کنید، اما پس از پایان تاریخ اشتراک زیر پاداش ها کاهش یا لغو می شوند. هنگام تغییر اتحاد، اشتراکتان فعال می ماند و از تعداد مشترکان اتحاد کم و زیاد می شود که پاداش دریافتی توسط همه را افزایش یا کاهش می دهد.

بالاترین سطح پاداشها کالاهای زیر را به شما اعطا می کند:

- درصد پاداش به دفاع
- پاداش رضایتمندی روزانه
- درصد پاداش به ظرفیت پادگان ها
- درآمد ساعتی روزانه در منابع
- درصد پاداش به جوایز دستاورد
- پاداش به حد مجاز ساخت فوری
- آیتم شماتیک اقتصادی
- آیتم طراحی اقتصادی
- جعبه افسانه ای عرفانی
- آیتم برای پاداش رشد جمعیت
- درصد پاداش برای حمله ارتش
- درصد پاداش به ظرفیت ایستگاه انبار
- درصد پاداش به سرعت ارتش
- درآمد ساعتی هر روز در ارتش
- قیمت های مقرون به صرفه تر تاجر امپراطوری
- پاداش به حد مجاز تحقیقات فوری
- آیتم شماتیک نظامی
- آیتم طراحی نظامی
- جعبه حماسی عرفانی
- بسته های جاسوسی زیر شامل اطلاعات مربوط به پاداش های مختلف: منابع خاص و شگفتیها ، پیشرفت و پرمیوم اتحاد، روحیه، آیتمهای نظامی، تحقیقات نظامی و پرمیوم می باشند

پروفايل  

پروفایل بازیکن شامل اطلاعاتی در مورد اعمال نظامی، مدالها، سطح حساب کاربری، رتبه بندی را نیز در بر دارد. این پروفایل از طریق منو اطلاعات بازیکن قابل دسترسی است.

پروفایل فرد بزرگ  

هر پرتره فرد بزرگ در کاخ در پروفایل او قرار می گیرد. از صفحه پروفایل، شما می توانید وضعیت تاهل افراد بزرگ، سطوح تجربه، استعداد ذاتی و مهارتهایی که در حال حاضر بدست آورده اند را بررسی کنید. شما می توانید آنها را برای جانشینی تاج و تخت تعیین کنید و یا بعنوان کاندید ازدواج بسوی دیگر بازیکنان اعزام کنید. گزیده ای از مهارتها و ارتقا پرداخت با تجربه نیز از پروفایل فرد بزرگ انجام پذیر می باشند.

پزشک متبحر  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. حد مجاز بهبودی واحدها را بعد از نبرد افزایش می دهد. سطح 1: +1٪ حد مجاز؛ سطح 2: +2٪ حد مجاز؛ سطح 3: +3٪ حد مجاز؛ سطح 4: +4٪ حد مجاز؛ سطح 5: 6٪ حد مجاز

پزشک میدان  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. بهبودی واحدها را بعد از نبرد افزایش می دهد. سطح 1: 2٪؛ سطح 2: +4٪؛ سطح 3: +6٪؛ سطح 4: 8٪؛ سطح 5: +12٪

پزشکی  

تنها تحقیقی که رشد جمعیت را ارتقا می دهد. 5+% در هر سطح.
این تحقیق همچنین طول عمر افراد بزرگ شما را افزایش می دهد.

پزشکی نظامی  

تحقیقی که از بازسازی بیشتر واحدهای از دست رفته بعد از نبرد به فرمانروا اطلاعات کافی می دهد. باافزایش هر سطح درصد واحدهای بازسازی شده بعد از نبرد 2% افزایش می یابد. حداکثر درصد بازسازی - 75%

پهلوان  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان سواره نظام
پیش نیازها: حمله تن به تن 22، اسبهای جنگی 16، زره 22، تمرین نظامی 15، متمرکزسازی 11

• نوع: تن به تن، سواره نظام
• اولویت استقرار: جناح (خط مقدم)

+ شدت: قدرت حمله این واحد در زمان حمله × 1.2 افزایش می یابد
+ شتاب: قدرت حمله این واحد در دور اول مبارزه × 2 افزایش می یابد
+ مبارزه نزدیک: قدرت حمله × 4 مقابل کمانداران
+ مبارزه سوارکاران: قدرت حمله × 2 مقابل شمشیرزنان
+ مانور: این واحد زمانی که مبارزه در یک جناح انجام شود افزایش می یابد - قدرت حمله × 1.1، نقاط ضربه پذیری × 1.1

- آسیب پذیر مقابل نیزه داران: قدرت حمله همه نیزه داران مقابل این واحد افزایش می یابد
- دسترسی کوتاه: قدرت حمله × 0.17 مقابل نیزه داران
- سوار: این واحد زمان حمله نمی تواند به قلعه حمله کند
- نقطه ضعف در فضاهای تنگ: این واحد در طول حمله به قلعه جریمه هایی متحمل می شود - قدرت حمله × 0.5، نقاط ضربه پذیری × 0.5

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

پیاده نظام  

نقش مشترک همه واحدهای نظامی نوع انسانی که بطور خاص آموزش دیده برای جنگیدن با پای پیاده.
واحدهای پیاده نظام: شمشیرزنان، نیزه داران و کمانداران.

پیام  

یکی از روشهای ارتباطی بازیکنان یک قلمرو. آن اطلاعات کوتاه نوشته شده و فرستاده شده از فرستنده به گیرنده می باشد. 10 نوع پیام در این بازی وجود دارد: خصوصی، نظامی، اتحاد، جاسوسی، اتحاد نظامی، معامله، مدیریت بازی، موارد دیگر، اطلاعیه و تریبون. وقتیکه شما یک پیام جدید دریافت می کنید آن کنار عکس پروفایل بالای نقشه روستا در رنگهای متفاوت پاکت نامه نمایش داده می شود. تمام پیامهای قدیمی تر بعد از 2 هفته بطور خودکار حذف می شوند.

پیام اتحاد  

یک پیامی که می تواند به تمام جوانب بافت یک اتحاد مربوط باشد - دعوتنامه به یک اتحاد، پیام اطلاع رسانی در مورد تغییر در روابط اتحاد یا در مالیات اتحاد، گزارشات نبرد اتحاد، تغییر مکان ارتش اتحاد، اهدای سرباز، پاداشهای محدوده تحت نفوذ، انتخابات برای رهبری و هشدار برای جنگ آزاد. پیامهای اتحاد با پاکت نامه های آبی رنگ می رسند و در باریکه سیستم در منوی پیامها با برچسب اتحاد ذخیره می شوند.

پیام ارتش  

یک پیام محتوی یک گزارش نبرد. تمام گزارشات نبرد، دفاعی و حمله ای، به شکل نامه های قرمز می رسند و در باریکه سیستم از منوی پیامها، با برچسب نظامی ذخیره می شوند.

پیام ارتش اتحاد  

یک پیام اطلاع رسانی در مورد حمله ارتش اتحاد به روی ساختمان اتحاد دشمن یا تهاجم دشمن به یکی از ساختمانهای اتحاد شما؛ اهدای ارتش و ارتش اتحاد ورودی. پیام ارتش اتحاد در پاکت نامه هایی به رنگ صورتی می رسند و در باریکه سیستم منوی پیامها با برچسب ارتش اتحاد ذخیره می شوند.

پیام جاسوسی  

یک پیام جاسوسی که در مورد تلاشهای شکست خورده برای نفوذ دشمن یا در مورد جاسوسان شما که از ایالت/ مستعمره/ ایستگاههای نظامی دشمن بیرون رانده شده اند. پیامهای جاسوسی با پاکت نامه های سفید رنگ می رسند که در باریکه سیستم منوی پیامها با برچسب جاسوسی ذخیره می شوند.

پیام خصوصی  

پیامی که به صورت انفرادی به یک بازیکن فرستاده می شود. پیامهای خصوصی با پاکت نامه های سبز رنگ می رسند و در باریکه خصوصی منوی پیامها ذخیره می شوند. ارتباط بین فرستنده و گیرنده به ترتیب زمانی با کلیک کردن بر روی نام گیرنده در تب خصوصی نمایش داده می شود - قدیمی ترین پیام در پایین پنجره قرار دارد و جدیدترین آن - در بالای صفحه. پیامهای قدیمی تر از 2 هفته به طور خودکار می شوند.

پیام معامله  

یک پیام اطلاع رسانی در مورد نتایج معاملات تجاری مانند: فروش موفقیت آمیز پیشنهاد یا پیشنهاد منقضی شده و در مورد نتایج انتقال طلا، مانند:طلای انتقال داده شده موفقیت آمیز به یکی از متحدین یا دریافت موفقیت آمیز طلا از یکی از متحدین. پیامهای معامله با پاکت نامه های خاکستری رنگ می رسند و در باریکه سیستم در منوی پیامها با برچسب معاملات ذخیره می شوند.

پیامهای کاربردی  

پیامی که اطلاعات کاربردی در رابطه با نتیجه عملیات اخیر می دهد. از جمله: رخدادهای روزمره یا آگاه کردن بازیکنان از تاریخهای انقضا که بزودی فرا میرسند، شروع و پایان محدودیت زمانی یا هر گونه جزییات مربوط به سیستم که یک بازیکن باید از آن مطلع باشد. پیامهای کاربردی همیشه در نامه هایی زرد رنگ دریافت می شوند، اما از آنجاییکه انواع مختلفی وجود دارند، هر کدام از آنها با برچسب متفاوتی در باریکه سیستم در منوی پیامها مانند زیر نمایش داده می شوند:
- تجهیز ارتش - پیامی که در مورد گروه سربازان آموزشی که بطور خودکار تجهیز شده اند اطلاع می دهد.
- جشنواره ها - پیامی که در مورد یک جشنواره با اثر تدریجی اطلاعاتی می دهتد و توسط الماس پرداخت می شود.
- گسترش - پیامی که در مورد ایالت ضمیمه شده اخیر اطلاع می دهد، مستعمره بنیان شده اخیر یا یک ایالتی که اخیرا تبدیل شده به یک تبعه.
- پرمیوم - پیامی که در مورد انقضای پرمیوم در زمان کوتاه اطلاع می دهد یا پرمیومهای منقضی شده یا گروههای پیشنهادی که با موفقیت دریافت شده اند.
- ارتش ورودی - پیامی که در مورد ارتش وارد شده پس از ماموریت اطلاعاتی می دهد.
- افراد بزرگ - پیامی در مورد جاسوسی ناموفق توسط اقوام سلطنتی؛ افراد بزرگ تازه بدنیا آمده؛ پیشنهاد برای اشراف زادگان و غیره.
- هدایا - پیامی که در مورد هدیه دریافت شده در طول فصل هدایا یا هدایایی که بطور خودکار باز شده اند اطلاعاتی می دهد.

پیروزی  

برنده یک نبرد.

پیروزی حمله ای  

برنده یک نبرد در حمله.

پیروزی دفاعی  

برنده یک نبرد در دفاع.

پیش بینی آب و هوا  

سیستم آب و هوا در بازی، که هر دو پاداش مثبت و منفی را به امپراطوری های بازیکنان می دهد و هر 24 ساعت تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

پیشرفتهای من  

زیرمنوی رتبه بندی خالص امتیاز که امکان مقایسه بین وضعیت پیشرفت فعلی حساب با شاخص های مختلف را دارد، در یک روز خاص، از ابتدای فصل و بالاترین پیشرفت با همان شاخص ها در فصلهای قبلی قلمرو. 5 شاخص عبارتند از:
- امتیازات خالص؛
- امتیازات نظامی؛
- امتیازات ساخت و ساز؛
- امتیازات فن آوری؛
- درآمد.

پیشنهاد بازار  

میزانی از منابع که یک بازیکن برای فروش به بازار ارسال می کند. پیشنهاد ارسالی تا 1 دقیقه بعد از ارسال پس گرفته می شود، اما کمیسیون پرداختی بازگردانده نخواهد شد. پیشنهاد ارسالی تا 12 ساعت معتبر است و بین 5 تا 10 دقیقه بعد از ارسال آن اگر یکی از ارزانترین پنج پیشنهاد باشد در مارکت نشان داده می شود. اگر زمان پیشنهاد منقضی شود، آن به صاحبش در ایالتی که از آنجا ارسال شده برگردانده می شود.

پیمان صلح  

نوعی توافق اتحاد در امپراطوران آنلاین. به معنی عدم حملات و جنگها مابین دو اتحاد و اعلام جنگ معاف از مالیات برای یکی از متحدین اگر که متحد دیگرش به عنوان مدافع در جنگ درگیر شده باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره پیمان صلح کلیک کنید اینجا کلیک کنید.