شبیه ساز جاسوسی  

موتوری که به شما اجازه میدهد تا سطوح جاسوسی/ضدجاسوسی و تعداد جاسوسان در میدان را به منظور محاسبه احتمال جاسوسی/ضدجاسوسی موفقیت آمیز و/یا تعداد احتمالی جاسوسان از دست رفته، برای خود و حریفتان را پر کنید.

جاسوسی/ضد جاسوسی با یک فرمولی کار می کند که وقتیکه سطوح تحقیقات و تعداد جاسوسان مساوی هستند (مهاجم و مدافع) برای جاسوسی موفقیت آمیز شانس مساوی می دهد.

شبیه سازی نبرد  

موتوری که به بازیکنان کمک می کند که نبردهای آنها را به دقت محاسبه می کند تا از نتایج نظامی مطلع شوند. شبیه ساز نبرد امپراطوران آنلاین همه ویژگیهای یک نبرد را دارد: ارتش (میدانی و مستقر در قلعهروحیه، تحقیقات نظامی، قلعه، امکانات قلعه، استحکام، آرایش ارتش، ژنرالها،
بازیکنان باید دو چیز را در نظر بگیرند:

- گزارش جاسوسی اطلاعاتی در مورد تحقیقات نظامی، استحکام، میزان دقیق روحیه، آرایش ارتش و خندق دشمن را نمی دهد، بنابراین توصیه می شود که جاهای مربوطه را با حداقل 2 سطح بالاتر از تحقیقات آنها پر کنید؛
- وقتی روحیه از 50 کمتر باشد، احتمال فرار ارتش از میدان نبرد وجود دارد و احتمال شکست به ازای هر یک امتیاز کمتر از 50، 2% افزایش می یابد، بنابراین اگر شبیه ساز نبرد شما را با داشتن روحیه 49 یا کمتر از آن برنده اعلام کرد، این یک پیروزی قطعی نخواهد بود و قطعا ارتش شما باید در مواردی که ذکر می شود قبل از ارسال شدن در یک ماموریت پیروز باید ارتقا یابد: ( تغییر ترکیب آرایش ارتش، افزایش تعداد واحدها، ارتقاء تحقیقات و غیره).

شتاب  

توانایی واحد.
شتاب حملات واحد را در دور اول نبرد تن به تن افزایش می دهد.

شتاب همه واحدهای سواره نظام با تحقیق اسبهای جنگی افزایش می یابد.

واحدهای موجود با قابلیت شتاب عبارتید از:
- زره پوش
- سواره نظام سبک
- سواره نظام سنگین
- پهلوان

شجره نامه  

نمودار نشان دهنده روابط خانوادگی در میان چهار نسل از خانواده امپراطوری.

شروع دوباره قلمرو  

یک قلمرو وقتی دوباره از نو شروع می شود که فصل آن به پایان برسد. یک فصل در تاریخ ثابت از قبل تعیین شده توسط مدیریت اجرایی امپراطوران آنلاین به اتمام می رسد.

وقتی یک قلمرو دوباره شروع می شود چه اتفاقی می افتد؟

- اکانتها به فصل جدید انتقال داده می شوند اما موقعیت آنها روی نقشه سراسری متفاوت است.
- گسترش امپراطوری از 0 شروع می شود.
- الماسها و عضویت پرمیوم نیز انتقال داده می شوند.
- اتحادها بطور خودکار در قلمرو جدید با همان ترکیب اعضا فصل پایان یافته قبلی شروع می شود بدون ایجاد دوباره آنها و یا دعوت اعضا. یک اتحاد انتقال داده شده بدین معنی است که: همان اسم، همان اعضا، با همان مقام قبلی(به جز فرماندهان اتحاد) اما با میزان وفاداری صفر شده، بدون ساختمان اتحاد، بدون ارتش، خزانه خالی و تحقیقات صفر شده و ارتباط سیاسی پاک شده؛ متحدین غیر فعال(آندسته که هنوز به اکانت وارد نشده اند) می توانند توسط رهبری که حداقل 1000 ارزش خالص امتیاز دارد اخراج شوند.

شعاع  

واحد محدوده تحت نفوذ. شعاع 1 = مایل امپراطوری

توجه! در امپراطوران آنلاین شعاع به مفهوم اصطلاح هندسی آن دلالت ندارد. شعاع یک واحد طول است که فاصله بین مرکز و هر کدام از نقاط پایانی محدوده تحت نفوذ دایره یک کاخ اتحاد را اندازه گیری می کند.

شمشیرزنان (نوع واحد ارتشی)  

واحد پیاده نظام چند منظوره که به راحتی می تواند به اکثر واحدهای دیگر رسیدگی کند. شمشیرزنان به ویژه در طول محاصره قلعه موثر هستند. این جنگجویان در برابر دیوارهای قلعه در حمله به قلعه جزو اولین ها می باشند و آنها بیش از توانایی مسئولیت رسیدگی به وظایف را به عهده دارند، به ویژه هنگامی که توسط تعداد کافی از موتورهای محاصره به عقب رانده می شوند.

شمشیرزنان به بهترین نحو با سواره نظام مقابله می کنند.

همه واحدهای شمشیرزن، واحد تن به تن واحد هستند.
همه واحدهای شمشیرزن، واحد پیاده نظام واحد هستند.
همه واحدهای شمشیرزن اولویت استقرار خود را در مرکز خط مقدم قرار می دهند.
همه واحدهای شمشیرزن در پادگان پیاده نظام آموزش داده می شوند.

توانایی مشترک واحد:

+ نیروی حمله
+ مبارزه نزدیک

- آسیب پذیر در مقابل سواره نظام

فهرست واحدهای شمشیرزنان:

- شمشیرزن سبک
- شمشیرزن سنگین
- محافظان

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

شمشیرزنان سبک  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان پیاده نظام
پیش نیازها: حمله تن به تن 1

• نوع: تن به تن، پیاده نظام، شمشیرزنان
• اولویت استقرار: مرکز (خط مقدم)

+ نیروی حمله: این واحد در ترکیب خط مقدم در طول حمله به قلعه اولویت بندی شده است.
+ مبارزه نزدیک: حمله × 2 در مقابل کمانداران

- آسیب پذیر در مقابل سواره نظام: در برابر این واحد قدرت حمله همه کمانداران x 2 می شود

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

شمشیرزنان سنگین  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان پیاده نظام
پیش نیازها: حمله تن به تن 10، زره 10، متمرکزسازی 6

• نوع: تن به تن، پیاده نظام، شمشیرزنان
• اولویت استقرار: مرکز (خط مقدم)

+ نیروی حمله: این واحد در ترکیب خط مقدم در طول حمله به قلعه اولویت بندی شده است.
+ مبارزه نزدیک: حمله × 2 در مقابل کمانداران
+ دیوار محافظ: این واحد در هنگام دفاع نقاط ضربه پذیری را × 1.2 افزایش می دهد

- آسیب پذیر مقابل سواره نظام: مقابل همه واحدهای سواره نظام قدرت حمله × 2 می باشد
- واحدهای سنگین: این واحد هنگام جنگ در یک جناح جریمه هایی متحمل می شود: قدرت حمله × 0.9، نقاط ضربه پذیری × 0.9

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

شهر مستقل  

سازه مستقل از منطقه انحصاری بازیکن یا از نقشه سراسری که می تواند به دو روش تسخیر شود: تبدیل به تبعه یا ضمیمه شده. در زمان استقلال، آنها می توانند برای منابع زمان نامحدودی غارت شوند. 10 سطح شهرهای مستقل وجود دارد و 4 تای اولی درون مرزهای منطقه انحصاری می باشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره شهرهای مستقل اینجا،اینجا و اینجا کلیک کنید.

شورای مدیران  

هر روز در زمان مشخصی جلسه شورای مدیران بمنظور بحث و بررسی اینکه آیا جمعیت از فرمانداریتان راضی هستند و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک شورش و یا طغیان آغاز و یا پایان خواهد یافت در امپراطوری شما برگزار می شود.

شورش  

این شرایط برای ایالت ضمیمه شده و مستعمره بوجود می آید که ناشی از نارضایتی جمعیت بدلیل میزان پایین رضايتمندی محلی می باشد. وقتی رضايتمندی کمتر از 50 می شود، هر امتیاز رضايتمندی احتمال شورش تدریجی را 2% افزایش می دهد، (امتیاز 49 با 2%، امتیاز 48 با 4% و غیره)، با یک شورش بطور خودکار گرفتن مالیات تا افزایش مجدد رضايتمندی متوقف می شود.

شکست  

شکست در یک نبرد.

شکست حمله ای  

شکست در نبرد در حمله.

شکست دفاعی  

شکست در نبرد در دفاع.

شگفتیها  

16 ساختمان خاصی که می توانند توسط بازیکنانی که به سطح 25 معماری رسیده اند ساخته شود. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.