غارت  

سربازان منتخب در مقابل جمعیت شهری. اگر ارتش میدانی هیچ گونه دفاعی نداشته باشد، نابود می شود بنابر این غارت انجام خواهد شد و برای نبردهای میدانی قابل اجرا است. طلا به دست آمده برای هر روستایی کشته شده. مهاجم با کم شدن افتخار تنبیه می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره غارت
اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.

غارت  

تصاحب کردن بعضی از منابع موجود در ایالت/مستعمره یا یک شهر مستقل بازیکن دیگر با یک محاصره قلعه موفقیت آمیز ( نابود کردن قلعه و برنده شدن در نبرد با استقرار). بازیکنان می توانند شهرهای مستقل را در مناطق انحصاری خودشان یا خارج از مرزهایشان از ایالات ضمیمه شده / مستعمرات بازیکنان فعال دیگر و از امپراطوریهای متروکه را غارت کنند. غارت بدین معنی است که ارتش مهاجم بتواند تمام منابع مناسب که ظرفیت حمل مجاز آنرا دارد

غارتگر  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. قدرت غارت ارتش را افزایش می دهد. سطح 1: +4٪ قدرت غارت؛ سطح 2: +6٪ قدرت غارت؛ سطح 3: +10٪ قدرت غارت؛ سطح 4: +14٪ قدرت غارت؛ سطح 5: +20٪ قدرت غارت