Allianser

Att bilda en allians

 • Varje spelare kan bilda en allians och blir dess första ledare automatiskt.
 • Varje allians kan acceptera upp till 50 medlemmar.
 • Varje medlem som har lämnat eller som har utvisats från sin allians får komma tillbaka endast en gång.

Allianssammansättning

 • Alliansmedlеmmarna delas in i 4 grupper - Ledarnas flygel, Officerarnas flygel, Ordinära medlemmar och Nybörjare.
 • Alla medlemmar kan utbyta meddelanden i tribunen. Bara Ledare och Officer kan skicka alliansannonser. Varje befattning i Officerarnas eller Ledarnas flygel är aktiv för minst 168 timmar, d.v.s du kan inte byta din befattning i alliansen om den sista befattningen var för mindre än 168 timmar sedan.
 • Varje allians har en allianskassa som används för att beställa Teknologiska forskningar (som gynnar alla medlemmar) till ett pris för de fyra resurstyperna och krigsförklaring till ett pris i guld.
  • Alliansforskningarna och alliansbyggnaderna ställas i en kö.
  • En byggnads eller en forsknings utveckling kan fullbordas omedelbart med diamanter om det är färre än 48 timmar kvar till dess fullbordan.
  • Priset för en omedelbar forskning per timme är 10200 diamanter (510 diamanter per timme x koefficient 20)
  • Priset för ett omedelbart byggande per timme är 1700 diamanter (170 diamant per timme x koefficient 10)
 • Alla allierade förutom nybörjarna kan sätta in resurser i alliansskattkammaren. De insatta resurserna kan inte tas ut av spelaren och de är synliga för alla allierade.
 • Alliansen beskattas med en skatt, som bestäms av Ledarnas flygel eller Finansministerns. Alliansskatten uppgår till 0% till 30% av resursproduktionen per timme för varje enskild resurs.
 • Alla medlemmar förutom nybörjarna kan se hur många resurser de andra medlemmarna har insatt i Alliansskattkammaren.
 • Medlemmar av en och samma allians kan inte attackeras varandra.
 • En spelare kan bara ansluta sig till en och samma allians en gång.

Alliansbefattningar

Ledare

 • Hans bonus är 10 poäng moral. Men bonusfullständigheten beror på Ledarens lojalitetsstatus i Alliansen.
 • Ledaren kan se medlemmarnas ekonomiska* och militära rapporter, samt arméns förflyttning inom Alliansen.

  * De består av: befolkning (sysselsatt/sysslolös), befolkningstillväxt per timme , befolkningsgräns, gränsen efter vilken tillväxten börjar sakta farten, tillgängliga resurser, kapital i skattkammaren, produktion per timme (för var och en av resurserna), arméunderhåll per timme, skattesats och Lyckovärde.

 • Ledaren beställer Alliansforskningar genom att använda kapitalet i Allianskassan.
 • Anställer, uppmuntrar och avskedar medlemmar av Officerarnas flygel.
 • Accepterar och driver bort Alliansmedlemmar.
 • Förklarar fientlighet, undertecknar Icke-angreppspakter och Förbund med andra allianser.
 • Förklarar krig till andra allianser.
 • Drar alliansskatt från alla medlemmar.
 • Sätter gemensamma eller individuella kvoter för att ta ut diamanter från alliansskattkammaren.

Första Officer

 • Första Officeren har alla rättigheter som Ledaren har ,förutom att sparka själva Ledaren ut ur alliansen.
 • Första Officeren utses av Ledaren, men han kan även besluta sig att inte utse någon.

Finansminister

 • Grundläggande bonus - använd Marknadsplatsen med 50% lägre fixerad handelskommission, d.v.s 5%. Själva bonusvärdet beror på spelarens Lojalitetsstatus i Alliansen.
 • Han ser alla ekonomiska och militära rapporter i Alliansen.
 • Han bestämmer medlemamrnas skatt.

Vetenskapsminister

 • Grundläggande bonus - forskningstiden är 20% kortare än vanligt, men denna bonus beror på hans Lojalitetsstatus i Alliansen.
 • Universitetsnivån av vetenskapsministern påverkar även Alliansforskningarnas pris (minskar priset med 0,02 per nivå). Därför är det mest rimligt att man utser till denna anställning den allierade som har den högsta Universitetsnivån. Man borde också komma ihåg att bonusen från Vetenskapsministerns Lojalitesstatus påverkar även alliansforskningarna, d.v.s om man byter en Vetenskapsminister i andra eller tredje Lojalitetsstatus med en ny kan detta medföra att forskningstiden ökan istället för att den minskar.
 • Han ser alla ekonomiska och militära rapporter i Alliansen.
 • Han kan också beställa Alliansforskningar.

Byggnads-och utvecklingsminister

 • Grundläggande bonus - byggtiden är 20% kortare än vanligt, men denna bonus beror på hans Lojalitetsstatus i Alliansen.
 • Byggnads-och utvecklingsministerns arkitektursnivå påverkar även Alliansbyggnadernas pris (Alliansslott och byggnaderna i det), minskar priset med 0,02 per nivå. Därför är det mest rimligt att man utser till denna befattning den allierade som har den högsta Arkitektursnivån. Man borde också komma ihåg att bonusen från Byggnads-och utvecklingsministerns Lojalitesstatus påverkar även alliansbyggnaderna, d.v.s om man byter en Byggnads-och utvecklingsminister i andra eller tredje Lojalitetsstatus med en ny kan detta medföra att byggtiden ökar istället för att den minskar.
 • Han ser alla ekonomiska och militära rapporter i Alliansen.
 • Han kan också beställa Alliansbyggnadernas grundande.

Utrikesminister

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Han ser alla ekonomiska och militära rapporter i Alliansen.
 • Han ansvarar för Alliansdiplomatin genom att leta efter nya allierade och för förhandlingarna om alliansens överenskommelser.

Befallningsman

 • Varje Befallningsman i alliansen kan ha högst 5 alliansmedlemmar i sin grupp.

 • Grundläggande bonus - 10 poäng moral, flera, färre eller exakt 10 - det beror på Lojalitetsstatusen.
 • Befallningsmännen ser alla tillgängliga arméer inom sin grupp och alla ekonomiska och militära rapporter i Alliansen.
 • De ansvarar också för alla arméers förflyttning.
 • Alla befallningsmän skickar massmeddelanden till hela Alliansen.

Ordinära medlemmar och nybörjare

Ordinära medlemmar har varken speciella rättigheter eller bonusar.

Ledaren kan bilda grupper av ordinära medlemmar och utse en medlem till Officers- eller Ledarflygeln i varje av dessa grupper. Han förbehåller sig rätten att ändra dess sammansättning och flytta medlemmar från den ena till den andra gruppen. Spelarna i en grupp har lättare kommunikation därför att de får skicka ut massmeddelanden inom motsvarande grupp.

Nybörjare är spelare som har blivit med i alliansen men har ännu inte blivit godkända av ledaren. De har en begränsad tillgång till alliansmenyer men ändå får bonusar från alliansforskningar. De betalar skatt som övriga medlemmar men har inte rösträtt. När de en gång blivit godkända av ledaren blir de ordinära medlemmar.

Val för en Ledare

Varje spelare kan nominera sig själv till Ledare, men inte flera än 4 gånger.

Medan valen pågår kan den utsedda inte sparkas ut ur Alliansen.

Valen pågår i 24 timmar, alla medlemmar förutom nybörjare har rätten att rösta med sina nettopoäng.

Lojalitetsstatus

Avgör hur lojal mot Alliansmålsättningen varje medlem är. Lojaliteten beräknas utifrån tiden som avtjänats i Alliansen. Nybörjare vinner ingen lojalitet.

Lojaliteten delas i 3 skeden:

 • Från dag 1 till dag 1.5 i Alliansen - vanliga medlemmar är Nybörjare och de från Ledar- eller Officersflygeln - Junior Ledare, respektive Junior Officer.
 • Från dag 1.5 till dag 6 i Alliansen - vanliga medlemmar är Veteraner och de från Ledar- eller Officersflygeln - Ledare, respektive Officer.
 • Från dag 6 till slutet på säsongen - är de allierade från Ledar- eller Officersflygeln - Senior Ledare, respektive Senior Officer. För vanliga medlemmar finns ingen ändring i Lojalitetsstatusen.

Lojalitetsstatusens skeden avgör den grundläggande individuella bonusen av de som har den, som följer:

Att lämna alliansen och ansluta sig till den igen eller att byta tjänsten inom en och samma allians nollsätter dessa bonusar och den individuella Lojalitetsstatusen börjar på nytt.

 • Från dag 1 till dag 1.5 - 50 % på den individuella basbonusen (när det finns en sådan) för alla Junior Ledare och Junior Officerare.
 • Från dag 1.5 till dag 6 - 100 % på den individuella basbonusen för Ledare och Officerare.

Alliance Growth

En gameplay-modul som gör det möjligt för alliansmedlemmar att bilda interna grupper som kan samarbeta för att skapa olika bonusar och gynna hela alliansen.
Modulen ersätter Kommendantgrupper och kräver minst 20 aktiva alliansmedlemmar för att aktiveras.
Om antalet alliansmedlemmar skulle senare sjunka under 20, förblir Tillväxtmodulen aktive.

Mekaniker:

• Alliansledaren får lägga till och ta bort medlemmar i grupper;
• Varje grupp leds av en alliansofficer. Alliansofficerare får lägga till eller ta bort medlemmar endast till sina grupper;
• Om det finns en ledig ställning i alliansen utan en officer utsedd till den, får inte respektive grupp bildas innan en officer utsetts;
• Minst 2 och högst 6 medlemmar får utses till varje grupp inklusive den ansvarige officeren;
• Gruppmedlemmar deltar var och en med de poäng som de tjänat i Ligarankningarna och de uppnår vissa steg med dem för att generera bonusar för hela alliansen;
• Dessa bonusar får vara olika vid varje steg. Om ett steg fullbordas börjar en ritual som automatiskt ger bonusar till alla alliansmedlemmar;
• Bonusens varaktighet är 48 timmar;

Lista över alliansgrupper och deras bonusar:

Forsknigsgrupp - ledd av Forsknings-och vetenskapsministern

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sina forskningpoäng i Forskningsrankningen. De 4 bonusar som man får välja bland är:
1. Prisminskning på Militär forskning;
2. Tidsförkortning på Militär forskning;
3. Prisminskning på Civil forskning;
4. Tidsförkorning på Civil forskning;

Byggnadsgrupp - ledd av Byggnads-och utvecklingsministern

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sina byggnadspoäng i Byggnadsrankningen. De 4 bonusar som man får välja bland är:
1. Prisminskning på Militära byggnader;
2. Tidsförkortning på Militära byggnader;
3. Prisminskning på Civila byggnader;
4. Tidsförkortning på Civila byggnader;

Ekonomigrupp - ledd av Finansministern

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sina poäng välstånd i välståndsrankningen. De 4 bonusar som man får välja bland är:
1. Ökning på träinkomsten;
2. Ökning på järninkomsten;
3. Ökning på steninkomsten;
4. Ökning på guldinkomsten;

Diplomatisk grupp - ledd av Utrikesministern

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sitt Kejserligt omfång i respektive rankning. De 4 bonusar som man får välja bland är:
1. Prisminskning på grundandet av alla avlägsna besittnigar och vassallnivåer;
2. Tidsförkorning på grundandet av alla avlägsna besittningar;
3. Ökning av effekten på Kolonier för speciella resurser (förutom Idegran, Kol, Hästsko, Granit och Diamanter);
4. Ökning av effekten som handelsplatser har på speciella(förutom Idegran, Kol, Hästsko, Granit och Diamanter);

Ledarens stridsgrupp - ledd av Alliansledaren

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sin stridsrating in den militära rankningen. De 4 bonusar som man får välja bland är:
1. Ökning av Bågskyttarnas basattack;
2. Ökning av Infanteriets basattack;
3. Ökning av Kavalleriets basattack;
4. Ökning av livspoängen av alla mänskliga stridsenheter;

Första officerens stridsgrupp - ledd av Alliansens Första officer

Dess medlemmar får bidra till och fullborda milstolpar med sin stridsrating från den militära rankningen:
1. Tidsförkortning på arméutbildning;
2. Tidsförkortning på arméns restid (tillämpas på den slutgiltiga tiden efter alla andra bonusar/straff);
3. Minskning av den fientliga arméns moral (gäller på samma sätt som underverket Dragonblockad)
4. Ökning av fästningens livspoäng (tillämpas på den slutgiltiga summan, efter alla andra bonusar/straff);

* Tidsförkortningen på arméns restid, minskningen av den fientliga arméns moral och ökningen av fästningens livspoäng påverkar alliansens armé.

Alliansens samlingspunkt

Alliansens samlingspunkt kan grundas av en ledare eller första officeren genom att dubbelklicka på vilken som helst plats på Världskartan om den inte har blivit ockuperad av ett annat imperium eller speciellresursterräng. Det finns en utsatt tidsram på 15 minuter för att grunda en samlingspunkt.

Det behövs varken resurser för grundandet eller armé för erövringen. De enda villkoren är minst 5 000 000 totalt antal av medlemmarnas nettopoäng (krävs inte Blitz Masters världar) och minst 1 nivå Alliansadministration, eftersom en nivå av denna forskning tillåter etableringen av två Samlingspunkter.

Samlingspunkten är utgångspunkten för alla alliansarméer. Därifrån kan man skicka arméer på olika uppdrag : angrepp mot en fiendes slott med målet erövring, eller angrepp mot en fiendes Samlingspunkt.

Samlingsplatsen har Fästning (upp till nivå 9, börjar med 0), torn och vallgrav. Förlusten i försvar kostar en nivå Fästning. När nivån Fästning når 0, anses Samlingslatsen vara förstörd. Om det fortfarande finns en alliansarmé efter nederlaget, återvänds den till en annan slumpvis Samlingsplats eller ett annat Alliansslott. Om det inte finns en sådan, genererar systemet en Samlingsplats i närheten av Ledarens imperium och alliansarmén skickas dit.

Den kan attackeras av arméerna som tillhör en annan Samlingspunkt eller ett Alliansslott utan vilka som helst begränsningar på omfånget av nettopoäng. Den angripande spelarens armé får dock inte bestå av fler än 3 000 000 soldater. Alla belägringsvapen räknas som antalet enheter som motsvarar deras Besättning. Ledaren och Första officeren kan förstöra en egen Samlingspunkt förutsett att det inte finns någon armé på den eller att det inte finns någon armé på väg mot den. När en Samlingspunkt blir förstörd, förloras nettopoängen som vunnits vid dess byggning.

12 timmar efter Samlingspunktens grundande kan den inte attackeras.

De donerade eller förflyttade arméernas avlastning utgörs varje minut, medan alliansarméernas avlastning, som återvänder från ett offensivt uppdrag och alla alliansstrider beräkning sker omedelbart direkt efter målet är nått och timern visar 00:00:00.

Alliansarmédonation

Alla medlemmar förutom nybörjare får donera armé till en Samlingspunkt eller ett Alliansslott.

Donationen sker genom Världskartan. Den minimala restiden är 0.66666666666667 minuter.

Högsta antalet donerade enheter i både Samlingspunkten och Slottet är 3 000 000.

Om antalet donerade enheter är större än antalet enheter, som finns kvar till donation, de lediga platserna fyllas proportionellt.

Den donerade arméns underhåll under resanden till Samlingspunkten eller Slottet betalas av donatorn. Arméerna blir alliansegendom i det ögonblick de avlastas. Nettopoängen för armérekryteringen tas från donatorns nuvarande nettopoäng och adderas till alliansens gemensamma värde. En gång donerade, kan arméerna inte längre hemkallas.

Alliansarméers underhåll på ett uppdrag - x1.2.

Alliansslott

Förutom platserna, ansedda för koloni-och Samlingspunktsgrundande, disponeras över Världskartan även 9 platser av ett annat slag och av stor betydelse. De används för Alliansslottsgrundandet.

Möjliggör alliansbyggnadernas bygge - ordinära och speciella. De speciella garanterar en progressiv utvidgning av de kulturella och militära inflytandena , som är uppdelade på Världskartan.

Alliansslottets särdrag:

 • Fästningar
  Nivå Pris (GE) Sten Trä Livspoäng Garnison Högsta antal långnående belägringsvapen Torn Vallgrav
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Fältfortifikationer

  Varje nivå ger +5% livspoäng till försvararens fältarmén Högsta nivå - 15.

 • Det stora templet

  Ökar Alliansslottets kulturella och militära inflytandeomfång med en viss radie* per nivå. Ökningen har en avtagande karaktär, d.v.s med varje ytterligare nivå blir skillnaden mellan två nivåer allt mindre, i jämförelse med skillnaden mellan de två föregående. Ett slott med 1 nivån av Det stora templet har omfång 77.76 radie, med 2. nivån - 125.47, med 3. nivån - 170.33, med 4.nivån - 212.49 etc, tills man når den sista nivån, 32,som ger omfång 756.19 radie.

  *1 radie = 1 Poäng (Kejserlig mil)

Från ett Alliansslott kan skickas attacker mot andra Alliansslott eller Samlingspunkter.

Om man äger ett Alliansslott, höjs resursgränsen, som kan doneras frivilligt i Allianskattkammaren, till 20% av det aktuella motsvarande värdet i guld av spelarnas nettopoäng.

Alliansinflytande

Alliansslottets unika särdrag

Alliansslottet grundas med inflytandeomfång 27. Alliansslottets inflytandeomfång över de närliggande områden kan utvidgas genom en speciell byggnad "Det stora templet". Det stora templet befinner sig i Alliansslottet.

Det centrala slottets inflytande kan nå 44% i fall att det inte överlappar något annat slotts inflyttande.

Om ett Slotts inflytandeomfång överlappar med ett som tillhör ett annat, då tillägnar Slottet med ett mer utvecklat Stort tempel, således det som har ett större omfång, den del av det mindre Slottets omfång, som överlappar med dess eget. Om båda slotten har samma speciella byggnadsnivåer, förblir den överlappade zonen neutral tills ett av Slotten får överlägsenhet på minst en nivå. Den neutrala zonen är överlappad när dess totala radie delas i två lika delar. Delarna läggas till varje enskild allians och alla imperier som ligger på denna zon, förlorar den dagliga bonusen till produktion, kåranda och lycka. Oavsett hur stor överlappningen är får man aldrig ta bort den första innersta kretsen av någons inflyttandeomfång.

Alliansens eller Federationens medlemmar, vars imperier ligger på inflyttandeomfånget av deras egna eller en annan medlems Slott får 5% produktionsbonus, +5 daglig lyckobonus och +5 moralbonus. I krig har alla imperier, som befinner sig i en fiendes inflytandeomfång 5% lägre produktion, -5 daglig lyckominus med global påverkan och -5 moral.

En attack från ett Alliansslott kan bara skickas till ett annat Alliansslott eller Samlingspunkt, utan gränser för nettopoängens omfång.
Övertagandet av slott i Blitz Master världar och Parallellt universum sker via modulen Lojalitet. Det finns 36 slott på kartan. Slotten utvecklar sitt inflytande via byggandet av Stort Tempel och omfångsökning, men deras inflytande mäts inte som procentsats av kartområdet som behållits, utan som ackumulerade poäng inflytande: 1 konto/ exklusiv zon/ huvudstad inom ett inflyttandeomfånget av ett Allians slott = 1 poäng Inflytande. Lyckade Fästningsbelägringar mot en Alliansslott ska inte medföra förlust av nivåer från dess fästning utan ska ta bort poäng från indikatorn lojalitet. Varje slott skall ha en högsta tillåtna lojalitet beroende på sin fästnings nivå. Det enda sättet att höja lojaliteten är med tiden – 1 poäng ges varje 12 minuter i världar med hastighet x10, varje 30 minuter för hastighet x4, tills högsta gränsen uppnås. När en allians genomför en lyckad fästningsbelägring mot ett slott, tas en viss mängd lojalitet bort från slottet. Den exakta mängden lojalitet som tas bort skall bero på en ny allians forskning – Erövrare. Ju högre dess nivå är, desto fler poäng lojalitet kan tas vid ett enda slag. Ett slott räknas som tagen när en allians lyckas sänka ner dess lojalitet till 0. Denna forskning ska även ha ett annat slags effekt – den avgör startlojaliteten av en nytaget slott – antingen självständigt eller erövrat från en annan allians. De oberoende slotten har ingen lojalitet, ett oberoende slott erövras när mindre än 1000 militära enheter är kvar på det. För att erövra ett slott som redan ockuperats av en konkurrerande allians borde du ha minst 1 nivå av Erövrare utforskat.

Erövra ett oberoende slott

Redan innan ett slott har erövrats finns det en fästning, en armé och en garnison i slottet, d.v.s för att erövra ett oberoende Slott ska man föra en strid mot alliansarmén, som befinner sig i Samlingsplatsen eller i ett annat Alliansslott som redan är kontrollerat. Reglerna och mekaniken som gäller för denna slags strider är samma som dem för strider mot individuella spelare. När en alliansarmé attackerar, räknas ledarens poäng moral och nivåerna för Närstridsattack, Distansattack, Rustning, Krigshästar och Fortifikation enligt följande formel: ledarens nivå + Första officerens nivå/2 + varje allians befälhavares nivå/5 + alliansforskningens aktuella nivå. Forskningens effekt får inte överskrida 100 (exempel: ledaren har nivå 30 av Närstridsattack, Fösta officeren har nivå 20, 5 allians befälhavare har nivå 10, nivån för alliansforskning Attack är 5 så att beräkningen är 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55). Alla medlemmars speciella resurs bonusar, om det finns sådana, spelar också roll, men utan att lika bonusar ackumuleras, d.v.s. om det finns 2 eller flera bonusar av samma typ, tas endast en av dem, den större, i beräkning.

Angreppen mot ett Oberoende slott för att erövra det, har inga begränsningar på omfånget nettopoäng.

Det oberoende slottet har fästning 8, garnisonsbågskyttar och fältarmé, som är synliga när man klickar på slottet. Nivån på fästningen sjunker med 1 efter varje lyckad attack, den förblir 8. Slottet är erövrat när färre än 1000 militära enheter är kvar på det. Fästningen i det nyerövrade slottet måste byggas från nivå 1.

Attackera ett Alliansslott

Ett Allianslott kan bara attackeras från arméer, placerade i ett annat Alliansslott eller i en annan Allianssamlingspunkt.

Det kan attackeras av en alliansarmé som inte överstiger 3 000 000 militära enheter (5 000 000 i Blitz Master världar) då alla belägringsvapen räknas som antalet enheter motsvarande deras Beräkning (endast under förutsättning att slottet redan kontrolleras av någon allians).

12 timmar efter Slotterövringen kan slottet inte attackeras.

En förlorad Fästningsbelägring i en Samlingspunkt betyder att den hela kvarstådende garnisonen kommer att placeras på fältet.

Ett slott anses vara erövrad när dess Fästning når nivå 1 (varje attack minskar Fästningsnivån med 1). Ägare blir då alliansangriparen, som kan fortsätta utvidga inflytandeomfånget genom att betala 20% av resurserna, investerade av Det stora templets f.d. ägare; Om han/hon inte gör det inom 24 timmar efter erövringen, nollställas Det stora temlets nivå.

De donerade eller förflyttade arméernas avlastning utgörs varje minut, medan alliansarméernas avlastning, som återvänder från ett offensivt uppdrag och alla alliansstrider beräkning sker omedelbart direkt efter målet är nått och timern visar 00:00:00.

Vinnare i världen

En värld avslutas på ett datum som tidigare fastställts av Imperia Onlines styrelse. Alliansen som har uppnått det högsta inflytandet på detta slutdatum blir vinnare i världen. I fall ingen allians skulle ha uppnått något som helst inflytande på detta slutdatum, blir alliansen med det högsta antalet netto poäng vinnare i världen.

Alliansförhållanden

Det finns 5 typer förhållanden mellan två Allianser. De kan bara ses av alliansensmedlemmarna. Allianserna börjar dess utveckling med förhålandestatus Neutral. De kan när som helst ändra den genom att förklara fientlighet eller krig mot en annan allians utan behov av en bekräftelse som svar eller genom att skicka en inbjudan till en Icke-angreppspakt eller ett Fredsavtal, som absolut kräver en positiv bekräftelse.

Fredsavtal

 • Allianserna som har undertecknat ett fredsavtal bildar en Federation.
 • Om allians "A" och allians "B" har bildat en Federation och allians "C" förklarar krig mot allians "B", då "A" har rätten till att förklara krig mot "C" utan avgifter och "B" kan förbli neutral. Å andra sidan om två allianser inom en federation börjar krig, kan Federationens medlemmar välja sida eller förbli neutrala.
 • Allianserna, som har undertecknat Fredsavtal får inte förklara krig mot varandra.

Icke-angreppspakt (IAP)

 • Tillförsäkrar att det inte finns attacker mellan de berörda sidorna.
 • För att förnya tillgången till krigsförklaring, måste IAP brytas.

Neutralitet

 • Standardstatusen av varje allians.
 • Om en Allians förklarar krig mot en neutral Allians, förlorar Angriparens alla medlemmar 4 poäng Heder och de blir automatiskt fiender efter kriget.
 • Varje enskild förhållandeändring genererar privata meddelanden för alla berörda sidor.

Fientlighet

 • Dessa förhållanden tillåter en krigsförklaring utan några konsekvenser för Hedern .
 • Fientligheten blir aktivt direkt efter dess förklaring.

Allianskrig

Krigsregler

 • Krig kan föras mellan två Allianser, liksom mellan hela Federationener.
 • Kriget har en fixerad tidslängd - 17 timmar, varefter bestäms en vinnare med hjälp av de totala skadorna som orsakades under kriget.
 • Kriget blir aktivt 8 timmar efter dess förklaring.
 • Attacker och skövlingar i nettopoängens omfång upp till х5 bestraffas inte med Hederförluster.
 • Den kortaste attacken är 10 minuter. Om målet kan nås i 5 minuter, kommer uppdraget att vara exakt 10 minuter. Militära uppdrag mellan annekterade provinser medan du blir attackerad av en fiendeallians, tar 0.66666666666667 minuter.
 • I krig kan varje provins plundras varje 8 timme .
 • Attackerna utanför nettopoängens tillåtna omfång x2 under ett krig tar inga poäng Heder, men moralen och parametern Attack beräknas enligt samma mönster som spelarnas attacker utanför omfång i icke-krigsperiod.
 • Spelarnas konraspionage i krig ökas artificiellt med 1 nivå, men bara tills kriget pågår.
 • I krig avskaffas alla kapitulationer mellan de stridande alliansernas medlemmar.
 • En allians kan förklara 1 krig varje 2 timme.
 • Att förklara ett krig tar 10 Lyckopoäng från varje medlem av Alliansen- Angripare.
 • För att förklara krig:
  • Om den angripande och den försvarande alliansena inte ligger utanför nettovärdeomfånget x2, måste angriparen betala en avgift in guld värd 5 gånger nettovärdet av sina poäng. Om allianserna ligger utanför det tillåtna omfånget x2, betalar angriparen en avgift
   som baseras på båda sidornas nettopoäng - för varje 0,1 skillnad över det tillåtna omfånget av х2, stiger avgiften med 0,5 guld per nettopoäng.
  • Nettоpoängens summa av de båda berörda sidorna bör inte överstiga omfång x5.
  • Allianserna måste ha minst 5000 (sammanlagt) för att bli indragna i krig.
 • Krigsmål
  • Att flytta din Allians uppåt i Rangordningen.
  • Att vinna resurser lika med 50% av den förintade arméns motsvarande värd i guld* under kriget. Krigsinkomsten får man i slutet, den är i trä och järn och ges till dessa spelare, en del av Alliansvinnaren, som deltog i striderna. Den förlorade alliansen tar ingenting.

   * Nettopoängens motsvarande värde i guld, som man får för att ha rekryterat dessa enheter och inte resursernas motsvarande värde i guld, som man spenderat för dess rekrytering.

   OBS! Det ges ingen krigsinkomst för ödelagda fästningar och skövlad befolkning.

 • Att bestämma vinnaren i kriget
  • Efter att kriget har börjat, samlar båda allianserna militära poäng genom att attackeras varandra.
  • Alla medlemmars attacker summeras för att få Alliansens totala poäng.
  • Efter att 17 timmar har gått, kommer vinnaren att vara den Allians som har samlat flera poäng.
 • Poäng kan tjänas på tre olika sätt:
  • Genom att förstöra Fiendefästningar
   Fästningsnivå Militära poäng
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Genom att vinna en Fältstrid - alla arméenheter, dödade i en fältstrid ger poäng. Den förintade armén, till värde av 5000 guld ger 1 poäng.
  • Genom skövling - Varje 1000 dödade invånare ger 1 poäng .
 • Vinnaren fyller i Alliansrangordningen sitt fullständiga antal poäng och den förlorande parten - bara 25%.
 • Om medlemmar i den angripande Alliansen, vars nettopoängs summa överskrider 50% av det sammanlagda antalet nettopoäng går i Semesterläge och/eller Helgskydd, förlorar Alliansen automatiskt kriget. Om flera än 50% av alliansens nettopoäng tillhör en enda spelare och denna lämnar alliansen, förlorar den angripande Alliansen automatiskt kriget.
 • Om medlemmar i den försvarande Alliansen, vars nettopoängs summa överskrider 75% av det sammanlagda antalet nettopoäng går i Semesterläge och/eller Helgskydd, förlorar Alliansen automatiskt kriget. Om flera än 75% av alliansens nettopoäng tillhör en enda spelare och denna lämnar alliansen, förlorar den försvarande Alliansen automatiskt kriget. Den angripande Alliansen får tillbaka 50% av den krigsavgift som betalats.

  OBS! Den nuvarande inaktivitetens procentsatser tillämpas på alliansens totala antal nettopoäng, inte på de aktiva (inte i Semesterläge/ Helgskydd) medlemmarna.

  Exempel 1: Om en allians totala nettopoäng uppgår till 10 000 000 poäng och 5 000 001 utav dessa är i Semesterläge och/eller Helgskydd får alliansen inte förklara krig. Om alliansens totala nettopoäng uppgår till 10 000 000 poäng och 7 000 001 utav dessa är i Semesterläge och/eller Helgskydd får man inte förklara krig mot alliansen.

  Exempel 2: Om de totala nettopoängen av Alliansen Angripare/Försvarare uppgår till 10 000 000 poäng och 5 000 000 / 7 500 000 utav dessa är i Semesterläge och/eller Helgskydd innan krigsförklaringen, förlorar Angriparen/ Försvararen kriget om efter att krigets början även endast medlem till aktiverar Semesterläge och/eller Helgskydd eller lämnar/kastas ut ur alliansen. Efter krigets början är de båda alliansernas nuvarande aktivitet dynamisk, d.v.s dess värde som tjänar som bas på vilket procentsatserna som leder till eventuella förluster tillämpas påverkas av både deaktiveringen/uthörandet av Semesterläge/Helgskydd och uteslutning/frivilligt lämnande av alliansen.

  Exempel 3: Om alliansens totala nettopoäng vid tidpunkten för krigsförklaring uppgår till 6 000 000 då måste alliansen hamna med 3 000 001 poäng i Semesterläge och/eller Helgskydd för att förlora kriget som angripare och med 4 500 001 för att förlora kriget som försvarare. Om alliansens nettopoäng vid tidpunkten för krigsförklaring uppgår till 6 000 000 och alliansen skulle tappa 1 000 000 poäng till följd av frivillig lämnande/utvisning, då blir alliansens aktuella aktivitetsvärde 5 000 000 och alliansen måste ha 2 500 001 av sina poäng i Semesterläge och/eller Helgskydd för att förlora kriget som angripare och 3 750 001 poäng för att förlora kriget som försvarare.


  Exempel 4: Om alliansens nettopoäng för närvarande är 5 000 000 poäng, varifrån 2 500 001 poäng tillhör en spelare och han lämnar alliansen, förlorar alliansen automatiskt kriget som en angripare, respektive som en försvarare om spelaren som har lämnat alliansen har 3 750 001 poäng.

 • Att vinna kriget förser varje medlem med 10 poäng Lycka.

Allianskassan och Forskningar

Varje allians har en skattkammare där det ackumuleras kapital till följd av antingen medlemmarnas individuella skatt eller av frivilliga insättningar. Skatten bestämmer man separat för var och en av de fyra typer av resurser och gränsen är 30% för varje resurs. De frivilliga insättningarna är inte obegränsade. Med första nivån Alliansadministration kan spelarna donera upp till 20% av sina nuvarande nettopoängs motsvarande värde i guld. Gränsen ökar för varje nivå Alliansadministration upp till 33% vid nivå 15. Om alliansen kontrollerar minst ett Slott, blir gränsen 20%, oavsett förutom om alliansen har Alliansadministration som tillåter en högre procentsats.

Exempel: Om en spelare har 1000 poäng (1 000 000 motsvarande värde i guld) och hans/hennes allians har Alliansadministration 1, då kan han/hon donera inte mer än 50 000 guld. Om nästa dag hans/hennes poäng ökar till 2000, blir donationsgränsen redan 100 000.

Förutom krigsförklaringar och avtalsundertecknande kan kapitalet också användas för att beställa Alliansforskningar, som påverkar alla medlemmar. Så om en viss spelare har forskat femte nivån Fortifikation och hans/hennes allians har första nivån av samma forskningen, använder spelaren bonusen till sina Fästningsmurars fortifikation på sjätte nivån , men förfogar inte över de nödvändiga Forskningsnivåerna för att möjliggöra byggandet av Fästning 6, när man kräver personliga och inte alliansnivåer av Fortifikation.

Medlemmar får också donera diamanter till alliansskattkammaren. Donationen är begränsad och det högsta antalet donerade diamanter är 340000 per dag. Inköpta och provisoriska diamanter får doneras. När de väl donerats, räknas de inköpta diamanterna som provisoriska som löper ut om 336 timmar. Provisoriska diamanter doneras med sin nuvarande varaktighet.

Alliansrangordning

Enligt nettopoängen - summan av alla medlemmars individuella nettopoäng.

Enligt militära poäng, som man har vunnit från krig eller strider tillsammans med allianstrupper.

Enligt alliansvärdet - alliansägodelarnas nuvarande nettovärde: forskningar, byggnader, trupper.

Handelsbalans - överföring av guld mellan allierade

Spelare kan skicka eller ta emot resurser genom att använda sig av Transportstationen. När en spelare som har fler nettopoäng skickar guld till en spelare som har mindre nettopoäng, betalar den förste en kommissionsavgift på 10%.

Exempel: Om en spelare har 1000 poäng (1 000 000 motsvarande värde i guld) är hans/hennes Handelsbalansgräns 100 000 guld vilket innebär att den här spelaren kan få eller skicka högst 100 000 guld.

Handelsbalansgränsen ökar/minskar i enlighet med ökningen/minskningen av spelarens nettopoäng.

Exempel: Första dagen har spelaren 1000 poäng och kan få eller skicka högst 100 000 guld. Andra dagen växer hans/hennes poäng till 2000 som automatiskt ökar hans/hennes gräns till 200 000 guld. Om spelaren får 1 000 000 guld på dag ett, blir hans/hennes balans förbrukad och han/hon inte längre skulle kunna få guld. På dag 2 skulle han/hon kunna få 100 000 mer guld eftersom hans/hennes gräns har ökat till högst 200 000 guld tack vare ökningen i nettopoängen. Samma gäller om spelaren tappar nettopoäng.

Guldöverföringen beskattas. Ju närmare sin gräns en spelare är, desto mer guld kommer att förloras vid överföringen. Gudlavsändaren kommer att upplysas om hur mycket guld kommer att förloras på grund av beskattning.

En spelare kan skicka guld med hjälp av Transportvagnar och ta emot resurser i Transportstationen.

OBS! För att lyckas med en guldöverföring behöver du en Transportstation och Transportvagnar. Guldet skickas från fliken Guldöverföring på Transportstationen.

Praktiska tips för nybörjare i en Allians.

Lämna inte din armé i garnisonerna, när du är i krig. Eller åtminstone placera inga garnisoner i dina svaga Fästningar, eftersom på detta sätt blir du ett lätt byte för dina fiender.

Förklara inte krig mot mycket svaga allianser - du vinner färre poäng och riskerar mycket.

Förstör Fiendefästningarna, oavsett om det finns en garnison där eller inte, vinner man poäng.

Försök att förstöra fiendens fältarmé, som banar väg till Fästningen. Försvara din armé av samma orsaker, förutom om du är säker på att ingen kan besegra den.